Poradnik dobrych praktyk remontowych

Słownik pojęć

Słownik pojęć ("Od strony ulicy. Gdyński poradnik dobrych praktyk remontowych", s. 10-11)

 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – decyzja ustalająca warunki zmiany sposobu zagospodarowania terenu poprzez budowę obiektu budowlanego lub wykonanie innych robót budowlanych;

 • Decyzja konserwatorska – administracyjne pozwolenie konserwatorskie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych;

 • Modernizacja – unowocześnienie, uwspółcześnienie produktu, trwałe ulepszenie, np. istniejącego obiektu budowlanego, prowadzące do zwiększenia jego wartości użytkowej. Obejmuje prace związane z podnoszeniem walorów estetycznych i użytkowych budynku;

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – akt prawa miejscowego przyjmowany w formie uchwały rady gminy, określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Składa się z części tekstowej oraz graficznej;

 • Nadbudowa – wiąże się z powiększeniem istniejącego już obiektu budowlanego poprzez zwiększenie jego wysokości, przy zachowaniu tej samej powierzchni zabudowy;

 • Opinia plastyczna – stwierdzenie zgodności projektu rozwiązania architektoniczno-plastycznego z prawem miejscowym oraz polityką miasta w zakresie estetyzacji przestrzeni publicznej Gdyni;

 • Ochrona zabytków – oznacza działania organów administracji publicznych podejmowane w celu zapewnienia warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie. Zapobiega zjawiskom niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków oraz umożliwia kontrolowanie stanu ich zachowania i przeznaczenia. Ochrona zabytków uwzględniana jest w procesie planowania zagospodarowania przestrzennego. Ochrona Konserwatorska  obiektów  i obszarów jest traktowana w szczególny sposób. W takim przypadku obowiązują inne procedury niż w stosunku do takich samych obiektów i obszarów nieobjętych ochroną konserwatorską;

 • Pozwolenie na budowę – dokument urzędowy otrzymany w drodze decyzji administracyjnej zezwalającej na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego;

 • Remont budowlany – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego. Bieżąca konserwacja nie jest remontem w rozumieniu prawa budowlanego;

 • Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;

 • Rozbudowa – rozbudowa to wszelkie zmiany związane z rozszerzeniem obiektu budowlanego, jego powiększeniem, a także dobudową nowych elementów;

 • Samowola budowlana – wzniesienie obiektu budowlanego bez uzyskanego uprzednio pozwolenia na budowę, bez zgłoszenia lub pomimo otrzymania sprzeciwu do wniesionego zgłoszenia. W praktyce samowolą budowlaną jest już sam etap rozpoczęcia robót budowlanych bez wymaganego pozwolenia lub zgłoszenia;

 • Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych – forma legalizacji budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę – Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem robót budowlanych, a do ich wykonywania można przystąpić po upływie 21 dni od dokonania zgłoszenia, jeżeli w tym czasie prezydent miasta na prawach powiatu nie wniesie sprzeciwu w formie decyzji (jest to tak zwana zasada milczącej zgody). 21 dni to czas dla organu na faktyczną i prawną ocenę zgłoszenia.

ikona