Gdyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Gdyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Ważną i niezwykle cenną rolę w gdyńskim modelu demokracji lokalnej odgrywają zespoły konsultacyjne z udziałem przedstawicieli sektora pozarządowego, wśród których wymienić należy przede wszystkim Gdyńską Radę Działalności Pożytku Publicznego, będącą ciałem doradczym prezydenta Gdyni w sprawach dotyczących współpracy gminy z III sektorem.

W skład Rady wchodzą członkowie organizacji pozarządowych działających w różnych obszarach aktywności, przedstawiciele Rady Miasta Gdyni oraz osoby delegowane przez prezydenta Miasta Gdyni. 
         
Członkowie Rady uczestniczą między innymi w posiedzeniach Komisji Oceniających, zajmujących się opiniowaniem wniosków złożonych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez prezydenta Gdyni.
         
Obsługę Rady zapewnia Samodzielny Referat ds. organizacji pozarządowych - 58 662 36 78, e-mail: ngo@gdynia.pl 
       
Kontakt z Radą za pośrednictwem poczty e-mail: grdpp@gdynia.pl

Obecny skład Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w części pozarządowej wyłoniony został 17 listopada 2017 r. podczas Gdyńskiego Forum Pozarządowego. 
 
Skład Rady uzupełniony został następnie 20 grudnia 2017 roku przez dwóch przedstawicieli Rady Miasta Gdyni oraz 16 stycznia przez dwie osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Gdyni.

Ostateczny kształt Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego ustalony został Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 7331/18/VII/R z dnia 16 stycznia 2018 roku.