Gdyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Gdyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Ważną i niezwykle cenną rolę w gdyńskim modelu demokracji lokalnej odgrywają zespoły konsultacyjne z udziałem przedstawicieli sektora pozarządowego, wśród których wymienić należy przede wszystkim Gdyńską Radę Działalności Pożytku Publicznego, będącą ciałem doradczym prezydenta Gdyni w sprawach dotyczących współpracy gminy z III sektorem.

W skład Rady wchodzą członkowie organizacji pozarządowych działających w różnych obszarach aktywności, przedstawiciele Rady Miasta Gdyni oraz osoby delegowane przez prezydenta Miasta Gdyni. 
         
Członkowie Rady uczestniczą między innymi w posiedzeniach Komisji Oceniających, zajmujących się opiniowaniem wniosków złożonych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez prezydenta Gdyni.
         
Obsługę Rady zapewnia Biuro ds. organizacji pozarządowych - 58 527-51-21, e-mail: ngo@gdynia.pl 
       
Kontakt z Radą za pośrednictwem poczty e-mail: grdpp@gdynia.pl

Obecny skład Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w części pozarządowej wyłoniony został w wyborach, które odbyły się w dniach 23 listopada do 2 grudnia 2020 roku.
 
Skład Rady uzupełniony został następnie 27 stycznia 2021 roku przez dwóch przedstawicieli Rady Miasta Gdyni oraz 9 lutego 2021 przez dwie osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Gdyni.

Ostateczny kształt Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego ustalony został Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 3301/21/VIII/R z dnia 9 lutego 2021 roku.

 

  • ikonaOpublikowano: 07.11.2013 00:00
  • ikona

    Autor: Anna _Bartoszewicz (2010)

  • ikonaZmodyfikowano: 11.05.2023 12:11
  • ikonaZmodyfikował: Marta Łaska Woronko
ikona