Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych

Informacje o aktualnie ogłoszonych konkursach ofert publikujemy w Biuletynie Informacji Publicznej - kliknij → tutaj

oraz w Ratuszu, który można otrzymywać drogą elektroniczną - kliknij → tutaj

Także w BIP znajdują się informacje o rozstrzygniętych konkursach - kliknij → tutaj

Ogłoszenia konkursowe znajdują się również w generatorze ofert www.witkac.pl 

Harmonogram konkursów na 2020 rok - plik do pobrania

Harmonogram konkursów na 2019 rok - plik do pobrania


Zasady przyznawania dotacji na realizacje zadań publicznych zostały określone zarówno w aktach prawnych o randze ustaw (Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie (np. rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ) oraz w przepisach lokalnych.

Gdyńskie zasady współpracy samorządu z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (w tym zasady ubiegania się o fundusze na realizacje projektów) określa:

Program współpracy Gminy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Oferty składane w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych opinowane są przez Komisje Oceniające na podstawie Karty Oceny Oferty.

Wyjaśnienie dotyczące stosowanych w karcie stałych kryteriów oceny jakościowej znaleźć można w FAQ.

Po zakończonym konkursie organizacja ma możliwość otrzymać Kartę Oceny złożonej przez siebie oferty - za pośrednictwem jednostki obsługującej dany konkurs lub Samodzielnego Referatu ds. organizacji pozarządowych

Dokumenty (wzory) obowiązujące w otwartych konkursach ofert oraz ofertę dla trybu pozakonkursowego znaleźć można pod linkiem: