Oferty w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Informacja o zleceniu realizacji zadania publicznego Fundacji Dla Was

Prezydent Miasta Gdyni,
informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego
w trybie przewidzianym w art. 19a
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 6846/17/VII/R z dnia 24.10.2017r. przyznał dotację w kwocie 10 000,00 PLN - Fundacji Dla Was z siedzibą w Łężycach
ul. Jarzębinowa 3, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000486599. Umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą.: „Być jak Święty Mikołaj” obejmuje termin realizacji zadania od dnia 30.10.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

  • ikonaOpublikowano: 25.10.2017 19:44
  • ikona

    Autor: Krzysztof Kościelniak (k.koscielniak@mopsgdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 08.11.2017 23:27
  • ikonaZmodyfikował: Krzysztof Kościelniak
ikona