Przepisy lokalne

Przepisy lokalne dotyczące organizacji pozarządowych

Aktualny, Roczny Program współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Pobierz treść programu - plik do pobrania


Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie powołania Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz ustalenia wzoru oświadczenia członka Gdyńskiej Rady Pożytku Publicznego.

Pobierz treść zarządzenia - plik do pobrania

Harmonogram otwartych konkursów ofert do pobrania na podstronie www: przejdź do harmonogramu

Oferty składane w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych opiniowane są przez Komisje Oceniające na podstawie Karty Oceny Oferty

Wyjaśnienie dotyczące stosowanych w karcie stałych kryteriów oceny jakościowej znaleźć można w FAQ


LOKALE MIEJSKIE użyczone organizacjom pozarządowym na preferencyjnych warunkach:

Pobierz wzór sprawozdnia z użytkowania takiego lokalu - plik do pobrania