Przepisy lokalne

Przepisy lokalne dotyczące organizacji pozarządowych

Aktualny, Roczny Program współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Pobierz treść programu - plik do pobrania

Uchwała nr LVI/1746/23 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 września 2023 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gdyńską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Pobierz treść uchwały - plik do pobrania

Konsultacje projektu Programu Współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2024
Pobierz treść raportu - plik do pobrania

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gdyni. Celem konsultacji jest poznanie opinii przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gdyni o projekcie ww. uchwały.Konsultacje społeczne przeprowadza się w okresie od dnia 23 stycznia do dnia 4 lutego 2024 r. w formie zbierania pisemnych opinii o charakterze szczegółowym na temat konkretnych zapisów w konsultowanym projekcie. Zgłaszanie opinii odbywać się będzie z wykorzystaniem następujących form:
1) drogą elektroniczną na Gdyńskiej Platformie Dialogu pod adresem: www.konsultujemy.gdynia.pl,
2) w wersji papierowej dostępnej w siedzibie Biura ds. organizacji pozarządowych przy ul. 3 maja 27/31, 81-364 Gdynia,
3) zbieranie uwag i opinii na adres e-mail: ngo@gdynia.pl

Pobierz treść projektu uchwały - plik do pobrania

Raport z konsultacji


Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie powołania Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz ustalenia wzoru oświadczenia członka Gdyńskiej Rady Pożytku Publicznego.

Pobierz treść zarządzenia - plik do pobrania

Harmonogram otwartych konkursów ofert do pobrania na podstronie www: przejdź do harmonogramu

Oferty składane w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych opiniowane są przez Komisje Oceniające na podstawie Karty Opinii o Ofercie

Wyjaśnienie dotyczące stosowanych w karcie stałych kryteriów oceny jakościowej znaleźć można w FAQ


LOKALE MIEJSKIE użyczone organizacjom pozarządowym na preferencyjnych warunkach:

Pobierz wzór sprawozdnia z użytkowania takiego lokalu - plik do pobrania

  • ikonaOpublikowano: 01.01.2000 00:00
  • ikona

    Autor: Salwiusz Marchel

  • ikonaZmodyfikowano: 27.02.2024 14:32
  • ikonaZmodyfikował: Marta Łaska Woronko
ikona