Ustawodawstwo

Najważniejsze przepisy krajowe dotyczące organizacji pozarządowych


Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018, poz. 2055)w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Pobierz tekst rozporządzenie - plik do pobrania

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018, poz. 2057)w sprawie uproszczonych wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań


Pobierz tekst rozporządzenie - plik do pobrania