Ustawodawstwo

Najważniejsze przepisy krajowe dotyczące organizacji pozarządowych

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Pobierz tekst ustawy - plik do pobrania


Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach


Pobierz tekst ustawy - plik do pobrania


Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach


Pobierz tekst ustawy - plik do pobrania


Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym


Pobierz tekst ustawy - plik do pobrania


Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych


Pobierz tekst ustawy - plik do pobrania


Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych


Pobierz tekst ustawy - plik do pobrania


Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016, poz. 1300) - dla konkursów ogłoszonych od dnia 3 września 2016 roku
 
Pobierz tekst rozporządzenia - plik do pobrania
Rozporządzenie w wersji edytowalnej - plik do pobrania


Załączniki do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018, poz. 2055)w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Pobierz tekst rozporządzenie - plik do pobraniaZałączniki do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018, poz. 2057)w sprawie uproszczonych wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Pobierz tekst rozporządzenie - plik do pobrania


Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego
 

Oferta uproszczona w wersji edytowalnej - 
plik do pobrania

 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego

Pobierz tekst rozporządzenie - plik do pobrania


Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego


Pobierz tekst rozporządzenie - plik do pobrania