Ustawodawstwo

Najważniejsze przepisy krajowe dotyczące organizacji pozarządowych

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Pobierz tekst ustawy - plik do pobrania


Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach


Pobierz tekst ustawy - plik do pobrania


Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach


Pobierz tekst ustawy - plik do pobrania


Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym


Pobierz tekst ustawy - plik do pobrania


Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych


Pobierz tekst ustawy - plik do pobrania


Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych


Pobierz tekst ustawy - plik do pobrania


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (ważne jedynie dla konkursów ogłoszonych przed 3 września 2016 r.)


Pobierz tekst rozporządzenia - plik do pobrania

Pobierz wzór oferty - plik do pobrania

Pobierz wzór sprawozdania - plik do pobrania

Pobierz wzór sprawozdania do umów zawartych przed 18 stycznia 2011 r. - plik do pobrania

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016, poz. 1300) - dla konkursów ogłoszonych od dnia 3 września 2016 roku

Pobierz tekst rozporządzenia - plik do pobrania

Rozporządzenie w wersji edytowalnej - plik do pobrania

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego


Oferta uproszczona w wersji edytowalnej - 
plik do pobrania

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego


Pobierz tekst rozporządzenie - plik do pobrania


Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego


Pobierz tekst rozporządzenie - plik do pobrania