Posiedzenia kadencji 2021-2023

Posiedzenie 20 października 2021

20 października 2021 roku odbyło się spotkanie Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2021-2023.W spotkaniu udział wzięło 11 członków Rady.


1. Po otwarciu obrad, powitaniu wszystkich obecnych Rady Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. aktywności obywatelskiej przedstawił porządek posiedzenia. Porządek obejmował dyskusję na następujące tematy:

a) zaopiniowanie projektu Programu Współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2022;

b) omówienie materiałów wypracowanych przez grupę roboczą, dotyczących zmiany zasad obowiązujących w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Gdyni dotyczących załączników składanych wraz z ofertą;

c) dyskusja na temat Forum Pozarządowego 2021

d) wolne wnioski.

2. Członkowie Rady, po zapoznaniu się z projektem Programu Współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 zaopiniowali go pozytywnie.

3. Członkowie Rady, po zapoznaniu się z przebiegiem i wynikiem prac nad zasadami dotyczącymi ograniczenia obowiązkowych załączników składanych w otwartych konkursach ofert wnieśli poprawki do założeń dokumentu.

4. Członkowie Rady wyrazili opinię, że w związku z istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym należy odstąpić od organizacji Gdyńskiego Forum Pozarządowego w roku 2021.

5. Rada nie ustaliła terminu kolejnego spotkania.