Posiedzenia kadencji 2021-2023

Posiedzenie 7 kwietnia 2021

7 kwietnia 2021 roku odbyło się pierwsze spotkanie Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2021-2023.


W spotkaniu udział wzięło 14 członków Rady (spotkanie zorganizowane zostało za pomocą środków porozumiewania się na odległość – w związku z tym nie tworzono listy obecności):


1. Po otwarciu obrad, powitaniu wszystkich obecnych oraz złożeniu gratulacji z okazji wyboru nowej kadencji Rady Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. aktywności obywatelskiej przedstawił porządek posiedzenia. Porządek obejmował dyskusję na następujące tematy:

1) przyjęcie uchwały w sprawie regulaminu Rady;

2) wybór Przewodniczących Rady;

3) wybór przedstawiciela organizacji pozarządowych w Radzie ds. Budżetu Obywatelskiego;

4) wybór tematów do planu prac na nadchodzącą kadencję, w szczególności na 2021 rok;

5) wolne wnioski.

2. Członkowie Rady, po zapoznaniu się z projektem regulaminu działania, opracowanym na podstawie regulaminów obowiązujących w poprzednich kadencjach wniosła dwie poprawki:

a) wydłużenia regulaminowego terminu powiadamiania o planowanych posiedzeniach z 7 do 14 dni;
b) wykreślenia zapisu o tajnym głosowaniu, ze względu na utrudniania w przeprowadzaniu takich głosowań podczas spotkań organizowanych za pomocą środków porozumiewania się na odległość


3. Rada jednomyślnie przyjęła zaproponowane poprawki oraz przyjęła regulamin w nowym brzmieniu.

4. Rada, w podziale na pozarządowych oraz samorządowych członków Rady dokonała wybory przewodniczących. Przewodniczącymi wybrani zostali:

a) Piotr Lewko - wybrany przez pozarządowych członków Rady;
b) Michał Guć – wybrany przez samorządowych członków Rady.


5. Na przedstawiciela organizacji pozarządowych w Radzie ds. Budżetu Obywatelskiego zgłoszono 4 kandydatów:

a) Kordian Kulaszewicz
b) Marek Radyko
c) Agnieszka Bzoma-Żebrowska
d) Małgorzata Kiełt


6. W wyniku przeprowadzonego głosowania przedstawicielem organizacji pozarządowych w Radzie ds. Budżetu Obywatelskiego została Pani Agnieszka Bzoma-Żebrowska.

Członkowie Rady zgłosili następujące zagadnienia do planu prac na nadchodzącą kadencję:

a) analiza procedur formalnych w otwartych konkursach ofert realizacji zadań publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem załączników wymaganych do ofert;
b) ewaluacja gdyńskiego #falochronu dla ngo;
c) promocja działań organizacji pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem nowych organizacji;
d) „co po pandemii” – analiza i prace na temat możliwości wsparcia oraz analizy potrzeb organizacji pozarządowych w trakcie pandemii, bezpośrednio po jej zakończeniu oraz w przyszłości


7. Rada nie ustaliła terminu kolejnego spotkania.