Posiedzenia kadencji 2015-2017

Posiedzenie 13.06.2017

13 czerwca 2017 roku odbyło się kolejne spotkanie Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2015-2017.
 
W spotkaniu udział wzięło 9 członków Rady oraz przedstawiciel organizacji pozarządowej prowadzącej Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych:
 
Po otwarciu obrad i powitaniu wszystkich obecnych przewodniczący Rady przedstawił porządek posiedzenia. Porządek obejmował dyskusję na następujące tematy:
 
a)      nowa perspektywa zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych;
 
b)      organizacja wspólnego wyjazdu przedstawicieli gdyńskich organizacji pozarządowych na Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych we wrześniu 2017 roku;
 
c)      plany działania GRDPP w okresie pozostającym do końca aktualnej kadencji.
 
Rada została poinformowana o opinii komisji oceniającej powołanej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
 
Rada po przeprowadzeniu dyskusji oraz analizy potrzeb gdyńskiego III sektora pozytywnie zaopiniowała organizację wspólnego wyjazdu gdyńskich organizacji pozarządowych na VIII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych. Koordynacją i animacją wspólnego wyjazdu zajmie się Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych.
 
W okresie pozostającym do końca kadencji Rada postanowiła zająć się tematem Gdyńskiego Forum Pozarządowego, minigrantów z dziedziny kulury oraz postanowiła kontynuować pracę nad katalogiem braków formalnych, który ma mieć zastosowanie w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Gdyni.
 
Rada ustaliła terminu kolejnego spotkania na 14 września 2017 roku.