Posiedzenia kadencji 2015-2017

Posiedzenie 14.09.2017

14 września 2017 roku odbyło się kolejne spotkanie Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2015-2017.
 
W spotkaniu udział wzięło 12 członków Rady oraz przedstawiciel organizacji pozarządowej prowadzącej Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych:
 
Po otwarciu obrad i powitaniu wszystkich obecnych przewodniczący Rady przedstawił porządek posiedzenia. Porządek obejmował dyskusję na następujące tematy:
 
a)      Podsumowanie udziału gdyńskiej delegacji w Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych;
b)      Ustalenie terminu oraz przebiegu Forum Pozarządowego;
c)      Zaopiniowanie katalogu kryteriów formalnych do otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez prezydenta miasta Gdyni;
d)     Wybór czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Rewitalizacji.
 
Rada wysłuchała krótkiej informacji na temat udziału gdyńskiej delegacji w Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych oraz Pikniku Organizacji Pozarządowych, na którym organizowane było stoisko promocyjne gdyńskich organizacji pozarządowych.
 
Rada ustaliła termin Gdyńskiego Forum Pozarządowego na 17 listopada 2017 roku o godzinie 17:00 oraz zaplanowała wstępny jego przebieg. Dalsze ustalenia co do przebiegu tego wydarzenia Rada postanowiła zaplanować w sposób obiegowy, za pomocą poczty elektronicznej.
 
Rada pozytywnie zaopiniowała katalog kryteriów formalnych do otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Gdyni. Katalog trafi do informacji organizacji pozarządowych składających oferty w otwartych konkursach ofert oraz w formie pisma okólnego Prezydenta Miasta do wydziałów Urzędu Miasta Gdyni i jednostek organizujących otwarte konkursy ofert.
 
Rada po przeprowadzeniu głosowania podjęła Uchwałę o wyborze czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Rewitalizacji.
 
Rada ustaliła terminu kolejnego spotkania na 25 października 2017 roku.