Posiedzenia kadencji 2015-2017

Posiedzenie 25.10.2017

25 października 2017 roku odbyło się kolejne spotkanie Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2015-2017.
 
W spotkaniu udział wzięło 7 członków Rady oraz przedstawiciel organizacji pozarządowej prowadzącej Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych:
 
1. Po otwarciu obrad i powitaniu wszystkich obecnych przewodniczący Rady przedstawił porządek posiedzenia. Porządek obejmował dyskusję na następujące tematy:
 
a)      Ostateczne omówienie przebiegu Forum Pozarządowego oraz zadań dla poszczególnych członków Rady podczas pracy w grupach tematycznych;
b)      Omówienie kandydatur do nagrody oraz wyróżnień w konkursie „Srebrnego Śledzia”
 
2. Rada zaakceptowała zaproponowany przebieg Forum Pozarządowego oraz nie wniosła uwag do zaproponowanego podziału zadań członków Rady w poszczególnych grupach tematycznych. Ustalono, że ostateczny porządek przebiegu Forum zostanie rozesłany w wersji elektronicznej do wszystkich członków Rady oraz do przedstawicieli Urzędu Miasta Gdyni za pośrednictwem Samodzielnego Referatu ds. organizacji pozarządowych.
 
3. Rada, po wyłączeniu osób związanych z organizacjami pozarządowymi, które złożyły kandydatury do nagrody „Srebrnego Śledzia”, jako Kapituła Nagrody omówiła wszystkie kandydatury, a następnie wybrała laureatów nagrody oraz osoby lub organizacje, które zostaną wyróżnione.
 
4. Rada nie ustaliła terminu kolejnego spotkania.