Posiedzenia kadencji 2015-2017

Posiedzenie 10.11.2015

10 listopada 2015 roku odbyło się spotkanie inauguracyjne Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2015-2017.


W spotkaniu udział wzięło 15 członków Rady.

 

1. Po otwarciu obrad i powitaniu wszystkich obecnych Rada dokonała wyboru dwóch przewodniczących: przewodniczącym wybranym przez część pozarządową Rady został ponownie Łukasz Wyszyński, zaś część samorządowa ponownie wskazała na Wiceprezydenta Michała Gucia.

2. Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr 1/15 z dnia 10.11.2105 roku w sprawie przyjęcia Regulamin działania Rady oraz określenia sposoby realizacji zadań Rady.

3. Następnie Rada postanowiła w trybie §6 ust. 1 pkt 2 w zw. z §6 ust. 2 Regulaminu zaprosić do stałego uczestnictwa w jej posiedzeniach niereprezentowanego w Radzie przedstawiciela organizacji pozarządowej realizującej zadanie publiczne polegające na prowadzeniu Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

4. Kolejnym punktem obrad Rady była dyskusja nad kształtem projektu Programu Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. Rada przeanalizowała wstępnie projekt programu i postanowiła, na podstawie §5 ust. 1 w zw. z §5 ust. 5 Regulaminu działania, proces konsultacyjny dokończyć w trybie obiegowym, przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

5. Termin kolejnego spotkania ustalono na dzień 10 grudnia, godz.: 17:00, a spotkanie postanowiono poświęcić na podsumowanie uwag i postulatów, które zostały zebrane podczas spotkań tematycznych w ramach Gdyńskiego Forum Pozarządowego oraz na nakreślenie związanych z nimi celów bieżącej kadencji Rady.

6. Na tym posiedzenie zakończono.