Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
Aktualności

Zasady udzielania dotacji z budżetu miasta na zabytki - aktualizacja 2020 rok

Zasady udzielania dotacji z budżetu miasta na zabytki

Zasady udzielania dotacji z budżetu miasta na zabytki

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XVII/575/20 z dnia 26 lutego 2020 r., wprowadzone zostały nowe zasady udzielania dotacji na prace przy zabytkach z budżetu Gminy Gdynia. W stosunku do dotychczas obowiązujących zasad, rozszerzona została m.in. grupa budynków, na które można uzyskać dotację o budynki figurujące w gminnej ewidencji zabytków.
Termin składania wniosków: do 10 stycznia (data wpływu do UM Gdyni).

Budynki i obiekty, przy których prace mogą być dotowane z budżetu Gminy Miasta Gdyni, podzielone są na trzy grupy o różnym statusie ochrony, zakresie prac jaki może być dotowany i wysokości dotacji (patrz tabela):
1) do Grupy 1 należą: budynki i obiekty lub ich części wpisane indywidualnie do rejestru zabytków.
2) do Grupy 2 należą: budynki i obiekty objęte indywidualną ochroną zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w których zaliczono je do grupy A i jednocześnie figurujące w gminnej ewidencji zabytków.
3) do Grupy 3 należą: budynki i obiekty położone na obszarze Śródmieścia, uznanego za Pomnik Historii i zbudowane przed 1989 r. oraz budynki i obiekty figurujące w gminnej ewidencji zabytków.

Rodzaj zabytku

Ogólny zakres prac,
które mogą być objęte dotacją

Wysokość dotacji
Grupa 1 Budynki i obiekty lub ich części, wpisane indywidualnie do rejestru zabytków Wszelkie prace związane z utrzymaniem, zachowaniem i odtworzeniem substancji zabytku 75 %
Grupa 2

Budynki i obiekty objęte indywidualnie ochroną w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w których zaliczono je do grupy A i jednocześnie figurujące w gminnej ewidencji zabytków

Prace konserwatorskie przy elewacjach budynków i przy dachach (w przypadku widocznych dachów stromych) oraz przy historycznej stolarce okiennej i drzwiowej 50 %
Grupa 3 Budynki i obiekty położone na obszarze Śródmieścia uznanego za Pomnik Historii, zbudowane  przed 1989 r. Prace konserwatorskie przy elewacjach budynków i przy dachach (w przypadku widocznych dachów stromych) oraz przy historycznej stolarce okiennej i drzwiowej 30 %
Grupa 3 Budynki i obiekty figurujące
w gminnej ewidencji zabytków
Prace konserwatorskie przy elewacjach budynków 30 %


W przypadku występowania na elewacjach budynku z Grupy 2 lub 3 historycznych, szlachetnych wypraw tynkarskich (czyli mających indywidualny kolor, strukturę i fakturę), okładzin kamiennych, ceglanych lub ceramicznych, albo metalowych lub drewnianych detali architektonicznych, powstałych przed II wojną światową i zachowanych w oryginalnym stanie, które mają być poddane konserwacji, można ubiegać się o dofinansowanie tych prac w wysokości 75 %.

Informacji na temat dotacji udziela Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, tel. 58 66 88 343, zabytki@gdynia.pl
  • ikonaOpublikowano: 05.05.2020 08:42
  • ikona

    Autor: Anna Częścik (a.czescik@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 19.04.2024 09:04
  • ikonaZmodyfikował: Luiza Skrzypkowska
ikona

Zobacz także