Uwaga! Od 10 do 15 czerwca nastąpi przerwa w dostawie ciepła na potrzeby ciepłej wody do 6 dzielnic Gdyni. Szczegóły w komunikacie.
Aktualności

Zapisy na 9. konferencję "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni"

9. międzynarodowa konferencja naukowa

9. międzynarodowa konferencja naukowa "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni" / Uniwesytet Morski w Gdyni. 1937 r. / Narodowe Archiwum Cyferowe

Registration for the 9th conference "Modernism in Europe - Modernism in Gdynia"

Termin: 21-23 września 2023 r. / Date: 21st - 23rd September, 2023
Organizator konferencji: Miasto Gdynia / Conference organizer: City of Gdynia
Współorganizatorzy: Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Uniwersytet Morski w Gdyni / Co-organizers: Faculty of Architecture, Gdańsk University of Technology, Gdynia Maritime University
Miejsce obrad: Uniwersytet Morski, ul. Morska 81-87, Gdynia / Place of the meeting: Maritime University, ul. Morska 81-87, Gdynia

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale uczestnicy (w tym referenci) pokrywają koszty dojazdu i pobytu. Obrady odbywać się będą w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym. Participation in the conference is free of charge, but participants cover travel and accommodation costs. The sessions will be held in Polish and English with simultaneous translation.

Zgodnie z harmonogramem ruszyły zapisy dla Słuchaczy na 9. międzynarodowej konferencji naukowej "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura budynków usług społecznych w Europie Środkowej i Wschodniej w XX w.".
According to the schedule, the registration for the participants of the 9th international scientific conference "Modernism in Europe - modernism in Gdynia. Architecture of Public Services Buildings in Central and Eastern Europe in the 20th century" has started.

Zapisy są możliwe jedynie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
Zapisy trwają od 1 maja do 31 sierpnia lub wyczerpania miejsc.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji prosimy o przesłanie takiej wiadomości na adres: modernism2023@gdynia.pl.

Registration is possible only via the application form.
Registration lasts from May 1 to August 31 or when places are exhausted.
In case of resignation from participation in the conference, please send such a message to the following address: modernism2023@gdynia.pl.

Program konferecnji / Conference programme:


(organizator zastrzega sobie parawo do wprowadzania zmian w programie / the organizer reserves the right to make changes to the program)

21 września 2023 r. / 21 September,2023

9.00 Rozpoczęcie konferencji, wystąpienia Organizatorów i Patronów konferencji / The beginning of the conference, speeches by the Organizers and Patrons of the conferencee
9.40 Sesja I / Session I
 • Prof. Dr. phil. Dipl.-Ing Jörg Haspel, German ICOMOS National Committee, Berlin, Germany Berlin
  Modernism – Public Buildings of Culture and Science / Berliński modernizm – publiczne budynki kultury i nauki
 • Dr. Arch. Olena Remizova, Assoc. Prof., Architecture Fundamentals Department, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture, Charków, Ukraina / Kharkiv, Ukraine Niejednoznaczność architektury modernizmu ukraińskiego (na przykładzie Pałacu Kultury Kolejarzy w Charkowie) / The Ambiguity of the Architecture of Ukrainian Modernism (on the Example of the Palace of Culture of Railway Workers in Kharkiv)
 • PhD. arch. Olena Konoplova, Architecture and Urban Planning Department, Khmelnytskyi National University, Chmielnicki, Ukraina / Khmelnytsky, Ukraine
  Ph D. arch. Olha Deriabina, Architecture Fundamentals Department, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture, Charków, Ukraina / Kharkiv, Ukraine
  Interpretacja koncepcji awangardowych w charkowskiej architekturze klubów / Interpretation of Avant-Guard Concepts in the Kharkivs’ Clubs Architecture
 • dr Aleksandra Sumorok, Akademia Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi, Polska / Academy of Fine Arts W. Strzemiński in Lodz, Poland
  Powojenny dom kultury. Modernizm, modernizacja, socrealizm / Post-war community center. Modernism, modernization, socialist realism
 • dr inż. arch. Joanna Majczyk, Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska, Polska / Faculty of Architecture Wrocław University of Science and Technology, Poland
  Gdynia niezaistniała. Kościół Chrystusa Króla (1947) / The non-existing Gdynia. Christ the King Church (1947)
przerwa kawowa / coffee break

12.30 Sesja II / Session II
 • mgr Patrycja Kopiczko, Muzeum Ziemi Augustowskiej w Augustowie, Polska
  mgr Anna Krzaczek, Wojewódzki Urządzie Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Ciechanowie, Polska
  Architektura wypoczynkowa lat 30-tych XX wieku w Augustowie / Leisure architecture of the 1930s in Augustów
 • mgr his. szt. Weronika Szerle, Wydział Architektury, Politachnika Gdańska / Muzeum Miasta Gdyni, Polska / Faculty of Architecture, Gdańsk University of Technology / Museum of the City of Gdynia, Poland
  Dom wypoczynkowy Kolejowego Przysposobienia Wojskowego jako przykład architektury równoważącej funkcje reprezentacji i rekreacji / Rail Military Training Holiday Home as an Example of Architecture Which Balanced Ceremonial and Recreational Functions
 • mgr Ewa Perlińska-Kobierzyńska, Muzeum Warszawy, Polska / Museum of Warsaw, Poland
  Modernistyczna architektura wypoczynkowa Zygmunta Stępińskiego / Modernist leisure architecture by Zygmunt Stępiński
 • prof. dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska, Polska / Faculty of Architecture, Poznań University of Technology, Poland
  Wypoczywamy! Hotele, motele i uzdrowiska w socjalistycznej rzeczywistości i krajobrazie / We rest! Hotels, motels and health resorts in a socialist reality and landscape
przerwa obiadowa / lunch break

15.30 Sesja III / Session III
 • prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik, Wydział Architektury, Politechnika Gdańska / Gdynia, Polska / Faculty of Architecture, Gdańsk University of Technology / Gdynia, Poland
  Budownictwo społecznie międzywojennej Gdyni / Social building of interwar Gdynia
 • mgr hist. szt. Agnieszka Drączkowska-Gradzik, Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdansk, Poland
  Domy dla pracowników Polskich Kolei Państwowych w międzywojennej Gdyni / Polish State Railways housing estates in interwar Gdynia
 • dr Aneta Borowik, Prof. UŚ, Instytut Nauk o Sztuce, Uniwersytet Śląski w Katowicach / Miejski Konserwator Zabytków, Urząd Miasta w Chorzowie, Polska / Institute of Art Sciences, University of Silesia in Katowice / Municipal Conservator of Monuments, City Hall in Chorzów, Poland
  Zbigniew Rzepecki. Gdyński epizod śląskiego architekta / Zbigniew Rzepecki. A Gdynia episode of a Silesian architect
 • dr hab. inż. arch., Agnieszka Tomaszewicz, prof. PWr, Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska, Polska / Faculty of Architecture, Wrocław University of Technology, Poland
  “Inżynierowie budowy i architektury O. i E. Ungerowie i E. Jakóbowicz” w Gdyni – studium wzlotu, upadku i antysemityzmu (1930-1937) / “Inżynierowie budowy i architektury O. i E. Ungerowie i E. Jakóbowicz” [‘Civil and architectural engineers O. and E. Unger and E. Jakóbowicz’] in Gdynia – a study of the rise, fall and anti-Semitism (1930-1937)
 • prof. dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka, Wydział Architektury, Politechnika Warszawska, Polska / Faculty of Architecture, Warsaw University of Technology, Poland
  Międzywojenny modernizm i nie tylko: architekci, dzieła i wydarzenia w obiektywie Heleny i Szymona Syrkusów (1935-1939) / Interwar modernism and more: architects, works and events in the lens of Helena and Szymon Syrkus (1935-1939)
 • mgr Zuzana Ragulová, Faculty of Architecture, Brno University of Technology, Brno, Czechy / Czech Republic
  Jewish architects in interwar Brno


22 września 2023 r. / 22nd September, 2023

9.00 Sesja posterowa / Poster Session
10.10 Wystąpienie Profesor Uty Pottgiesser – przewodniczącej Docomomo International / Speech by Professor Uta Pottgiesser – President of Docomomo International
10.30 Sesja IV – Session IV
 • dr hab. inż arch. Monika Ewa Adamska, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Opolska, Polska / Faculty of Civil Engineering and Architecture, Opole University of Technology, Poland
  dr hab. inż arch. Svitalan Linda, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Opolska, Polska/Litwa/ Faculty of Civil Engineering and Architecture, Opole University of Technology, Poland/Lithuania
  Kształcenie studentów architektury Politechniki Lwowskiej w okresie międzywojennym: w duchu awangardy / Training of architectural students at Lviv Polytechnic University in the interwar period: in the spirit of the avant-garde
 • prof. zw. dr hab. Jakub Lewicki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska / Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland
  Architektura społeczna Lwowskiej Szkoły Architektonicznej 1. połowy XX wieku. Tendencje, dzieła, twórcy / Social architecture of the Lviv School of Architecture in the first half of the 20th century. Tendencies, works, creators
 • dr inż. arch. Inna Abramiuk, Istytut Architektury i Urbanistyki, Uniwesytet Zielonogórski, Polska / Ukraina / Institute of Architecture and Urban Planning, University of Zielona Góra, Poland / Ukraine
  Modernistyczna architektura Wołynia: cechy i specyfika rozwoju / Modernist architecture of Volyn: characteristics and specifications of development
 • dr hab., Małgorzata Dolistowska, prof. P.B, Wydział Architektury, Politechnika Białostocka, Polska / Faculty of Architecture, Białystok University of Technology, Poland
  Barbarzyńcy w „mieście poetów”. Idee ruchu nowoczesnego w architekturze publicznej Wilna w dwudziestoleciu międzywojennym / Barbarians in the "city of poets". Ideas of the modern movement in the public architecture of Vilnius in the interwar period
przerwa kawowa / coffee break

12.30 Sesja V / Session V
 • dr hab. inż. arch., Jadwiga Urbanik, prof. PWr, Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska, Polska / Faculty of Architecture, Wrocław University of Technology, Poland
  dr hab. Jerzy Ilkosz, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Polska / Museum of Architecture in Wroclaw, Poland
  Od Landhausu do modernistycznego domu osiedle Weissenhof – Hans Poelzig mistrz dzieła całościowego / From Landhaus to the Modern Movement House in Weissenhof estate – Hans Poelzig as a Gesamtkunswerk master
 • dr hab. Michał Pszczółkowski, prof. ASP, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku / Uniwersytet Zielonogórski, Polska / Academy of Fine Arts in Gdańsk / University of Zielona Góra, Poland
  Modernizm w mundurze. Wojskowe inwestycje mieszkaniowe na Kresach Wschodnich w latach międzywojennych / Modernism in uniform. Military housing investments in the Polish Eastern Borderlands in the interwar years
 • dr hab. Hanna Grzeszczuk-Brendel, prof. PP, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska, Polska / Faculty of Architecture, Poznań University of Technology, Poland
  Architektura w czasach kryzysu. Awangardowe i komunalne projekty tanich mieszkań w okresie międzywojennym / Architecture in times of crisis. Avant-garde and communal projects for low-cost housing in the interwar period
 • dr Artur Jerzy Filip, Wydział Architektury, Politechnika Warszawska, Polska / Faculty of Architecture, Warsaw University of Technology, Poland
  mgr hist. szt. Ewa Kalnoj-Ziajkowska, Warszawa, Polska / Warsaw, Poland
  Dzielnica Społeczna Muranów, czyli powojenne wyobrażenie wzorowej modernistycznej struktury usług społecznych na wielką skalę / Muranów Community District: Post-war Modernist Exemplar of Social Services Structure on a Grand Scale
przerwa obiadowa / lunch break

16.00 Sesja VI / Session VI
 • PhD. Liutauras Nekrošius, Assoc. Prof., Faculty of Architecture, Vilnius Gediminas Technical University, Wilno, Litwa / Vilinius, Lithuania
  Moja ukochana antypatyczna sowiecka architektura wileńska / My Beloved Antipathetic Soviet Vilnius Architecture
 • dr hab. inż. arch., Małgorzata Włodarczyk, prof. AŚ, Akademia Śląska, Katowice / Silesian Academy, Katowice
  Osiedlowy Kraków. Architektura i urbanistyka w PRL-u / Krakow of estates. Architecture and urban planning in PRL (communist Poland)
 • PhD. Nadiia Antonenko, Assoc. Prof., Kyiv National University of Construction and Architecture, Kijów, Ukraina / Kyiv, Ukraine
  PhD. Kateryna Didenko, Assoc. Prof., Vilnius Gediminas Technical University, Wilno, Litwa /Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture, Charków, Ukraina / Kharkov, Ukraine
  System obiektów usługowych "Miasta Słońca": Osiedle Vynogradar w Kijowie / Service facility system of the "City of the Sun": Vynogradar Housing Estate in Kyiv
 • prof. ing. arch. Petr Vorlik, Faculty of Architecture CTU, Praga, Czechy / Faculty of Architecture CTU, Prague, Czech Republic
  Socjalizm dla wszystkich? / Socialism for everybody?

23 września 2023 r. / 23rd September, 2023

10.00 Prezentacja w ternie wybranych przykładów modernistycznych budynków usług społecznych w Gdyni / Outdoor presentation of selected examples of modernist social service buildings in Gdynia

 • ikonaOpublikowano: 27.04.2023 11:20
 • ikona

  Autor: Alina Limańska-Michalska, Wydział Ochrony Dziedzictwa (a.limanska-michalska@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 06.10.2023 13:03
 • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona