Uwaga! Od 10 do 15 czerwca nastąpi przerwa w dostawie ciepła na potrzeby ciepłej wody do 6 dzielnic Gdyni. Szczegóły w komunikacie.
Aktualności

9. konferencja "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni"

9. międzynarodowa konferencja naukowa

9. międzynarodowa konferencja naukowa "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni" / Uniwesytet Morski w Gdyni. 1937 r. / Narodowe Archiwum Cyferowe

9. międzynarodowa konferencja naukowa "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura obiektów i zespołów usług społecznych"


English version - see below

Termin: 21-23 września 2023 r.
Organizator konferencji: Miasto Gdynia, al. Piłsudskiego 52/54, Gdynia
Współorganizatorzy: Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Uniwestytet Morski w Gdyni
Miejsce obrad: Uniwersytet Morski, ul. Morska 81-87, Gdynia (znajdź na mapie)

O konferencji


Dziewiąta międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni” jest kontynuacją konferencji, które odbyły się w Gdyni w latach 2007200920122014201620182019 i 2021 r. Sesje w Gdyni są obecnie najważniejszym w Polsce, cyklicznym wydarzeniem o tej tematyce.

W czasie nadchodzącej konferencji chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na modernistyczną architekturę Europy Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem architektury obiektów i zespołów usług społecznych (edukacja i wychowanie, kultura, socjalne budownictwo mieszkaniowe, resocjalizacja, ochrona zdrowia, rekreacja i wypoczynek, pomoc społeczna).
Chcielibyśmy również poznać sylwetki architektów wyspecjalizowanych lub mających pewien dorobek zawodowy w projektowaniu tego typu obiektów.
Oprócz głównego tematu konferencji, chcielibyśmy poświęcić jedną z sesji wybitnym polskim architektom - modernistom, tworzącym w różnych miejscach w Polsce, ale którzy zostawili ślad w Gdyni w postaci realizacji lub przez nagrodzone prace konkursowe.
Jednocześnie jesteśmy otwarci na inne ciekawe propozycje obrazujące zagadnienia związane z architekturą modernistyczną, którymi się Państwo aktualnie zajmujecie.

Nad stroną merytoryczną czuwa Komitet Naukowy, do którego organizator zaprosił wybitnych specjalistów z Polski i z zagranicy.
Referaty zakwalifikowane na konferencję i na niej przedstawione, przygotowane w formie artykułów naukowych, zostaną zebrane i opracowane redakcyjnie, a następnie wydane w formie recenzowanej książki.
Artykuły będące dorobkiem poprzednich konferencji ukazały się w książkach wydanych przez Urząd Miasta Gdyni w latach 2009 (wersja polska / wersja angielska), 2011 (wersja polska / wersja angielska), 2014 (wersja polska / wersja angielska), 2017 (wersja polska), 2018 (wersja polska), 2019 (wersja polska z angielskim streszczeniami) i 2021 (wersja polska z angielskim streszczeniami).

Komitet naukowy


Prof. PhD Alexander Bouryak, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture, Charków, Ukraina (TBC)
Prof. Edward Denison, The Bartlett School of Architecture, University College London, Londyn, Wielka Brytania 
dr hab. inż. arch. Robert Hirsch, prof. PG, Politechnika Gdańska / Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni, Polska
Assoc. Prof., PhD Liutauras Nekrošius, Faculty of Architecture, Vilnius Gediminas Technical University, Wilno, Litwa 
prof. dr hab. Jacek Purchla, Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Polska
Prof. dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka, Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska
prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Polska
dr inż. arch. Marek Stępa, Naczelnik Wydziału Ochrony Dziedzictwa, Urząd Miasta Gdyni, Polska
Prof. Ing. Arch. Petr Vorlik, PhD, Faculty of Architecture CTU, Praga, Czechy

Terminy


przyjmowanie zgłoszeń tematów referatów wraz ze streszczeniami: do 31 października 2022 r.
powiadomienie o zakwalifikowaniu referatów: do 31 grudnia 2022 r.
nadesłanie treści wystąpień: do 31 sierpnia 2023 r.
nadesłanie tekstów artykułów do druku: do 31 października 2023 r.

przyjmowanie zgłoszeń słuchaczy: 1 maja – 31 sierpnia 2023 r.

Zgłoszenia referatów


Prosimy wypełnić formularz on-line i załączyć*:
 • abstrakt w języku polskim oraz angielskim (ok. 400 słów)
 • 1-2 ilustracje
 • notę biograficzną (do 100 słów)
 • spis ważniejszych publikacji i dokonań naukowych (do 10 pozycji)
*załączniki można przesłać opcjonalnie na adres modernism2023@gdynia.pl
Decyzja Komitetu Naukowego o przyjęciu referatu do wygłoszenia w czasie sesji zostanie przekazana zgłaszającemu zgodnie z harmonogramem za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Informacje ogólne


Udział w konferencji jest bezpłatny, ale uczestnicy (w tym referenci) pokrywają koszty dojazdu i pobytu. Obrady odbywać się będą w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.

Informacja dla słuchaczy


Ze względów organizacyjnych, słuchacze są proszeni o przesłanie zgłoszenia udziału w konferencji od 1 maja do 31 sierpnia 2023 r.
Formularz zgłoszeniowy zostanie udostępniony 1 maja 2023 r.

Komitet organizacyjny


dr inż. arch. Marek Stępa, Urząd Miasta Gdyni, Naczelnik Wydziału Ochrony Dziedzictwa
dr Joanna Leman, Urząd Miasta Gdyni, Kierownik Referatu Współpracy z Zagranicą,
dr hab. inż. arch. Robert Hirsch, prof. PG, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni
mgr inż. arch. Alina Limańska-Michalska, Urząd Miasta Gdyni, Wydział Ochrony Dziedzictwa

Kontakt


Urząd Miasta Gdyni, Wydział Ochrony Dziedzictwa
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia tel.58 668 83 30, e-mail: modernism2023@gdynia.pl


English version:


9th international scientific conference "Modernism in Europe - Modernism in Gdynia. Architecture of facilities and complexes of social services"


Date: September 21-23, 2023
Conference organizer: The City of Gdynia, al. Piłsudskiego 52/54, Gdynia
Co-organizer: Faculty of Architecture, Gdańsk University of Technology and Gdynia Maritime University
Venue: Gdynia Maritime University, 81-87 Morska Street, Gdynia (see on map)

About the conference


The ninthinternational scientific conference in the series "Modernism in Europe - Modernism in Gdynia" is a continuation of the conferences that took place in Gdynia in 2007200920122014201620182019 i 2021. Sessions in Gdynia are currently the most important in Poland, a cyclical event of this nature.

During the upcoming conference, we would like to pay special attention to the modernist architecture of Eastern Europe, with particular emphasis on the architecture of facilities and complexes of social services (education and upbringing, culture, social housing, rehabilitation, health care, recreation and leisure, social assistance).
We would also like to know the profiles of architects specialized or with some professional experience in designing this type of facilities.
In addition to the main topic of the conference, we would like to devote one of the sessions to outstanding Polish architects - modernists, who work in various places in Poland, but who left their mark in Gdynia in the form of implementation or through awarded competition entries.
At the same time, we are open to other interesting proposals illustrating the issues related to modernist architecture that you are currently dealing with.

The substantive side is supervised by the Scientific Committee, to which the organizer invited eminent specialists from Poland and abroad.
Papers qualified for and presented at the conference, prepared in the form of scientific articles, will be collected and edited, and then published in the form of a reviewed book.
Articles from previous conferences were published in books published by the Gdynia City Hall in 2009 (polish version / english version), 2011 (polish version / english version), 2014 (polish version / english version), 2017 (polish version), 2018  (polish version), 2019 (polish version with english abstracts) and  2021 (polish version with english abstracts).

Scientific committee

Prof. PhD Alexander Bouryak, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture, Charków, Ukraina (TBC)
Prof. Edward Denison, Assoc. Prof., Bartlett School of Architecture, University College London, United Kingdom
Dr. Arch. Eng. Hab. Robert Hirsch, Assoc. Prof., Gdańsk University of Technology / Municipal Conservator of Monuments in Gdynia, Poland
Assoc. Prof., PhD Liutauras Nekrošius, Faculty of Architecture, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania
Prof. Jacek Purchla, Dr. Hab.,Chairman of the Polish UNESCO Committee, Poland
Prof. Małgorzata Rozbicka, Dr. Arch. Eng. Hab., Assoc. Prof., Warsaw University of Technology, Poland
Prof. Maria Jolanta Sołtysik, Dr. Arch. Eng. Hab., Faculty of Architecture, Gdańsk University of Technology, Poland
Dr. Marek Stępa, Arch. Eng., Head of the Heritage Protection Department, Gdynia City Hall, Poland
Prof. Ing. Arch. Petr Vorlik, PhD, Faculty of Architecture CTU, Prague, Czech Republic

Deadlines


abstract submission: until October 31, 2022
notification of acceptance: by December 31, 2022
submitting the content of speeches: by August 31, 2023
submission of articles for printing: by October 31, 2023
listeners applications submission: May 1 - August 31, 2023

Submission of papers


Please complete the on-line form and attach *:
 • abstract in Polish and English (approx. 400 words)
 • 1-2 illustrations
 • biographical note (up to 100 words)
 • list of major scientific publications and achievements (up to 10 items)
* attachments can be sent optionally to the address modernism2023@gdynia.pl
The decision of the Scientific Committee to accept a paper for delivery during the session will be communicated to the applicant according to the schedule via e-mail.

General information

Participation in the conference is free, but participants (including speakers) cover travel and accommodation costs. The proceedings will be held in Polish and English, with simultaneous translation.

Information for listeners


For organizational reasons, students are asked to send their application for participation in the conference from May 1 to August 31, 2023.
The application form will be made available on May 1, 2023.

Organizing committee

Dr Eng. Arch. Marek Stępa, Gdynia City Hall, Head of the Heritage Protection Department
Joanna Leman, PhD, Gdynia City Hall, Head of the International Relations Department,
Robert Hirsch, Dr. Arch. Eng. Hab., Assoc. Prof., Gdańsk University of Technology / Municipal Conservator of Monuments in Gdynia, Poland
M.Sc. Arch. Alina Limańska-Michalska, Heritage Protection Department

Contact


Gdynia City Hall, Department of Heritage Protection
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia □ phone 58 668 83 30 □ e-mail: modernism2023@gdynia.pl

 • ikonaOpublikowano: 13.07.2022 13:51
 • ikona

  Autor: Alina Limańska-Michalska, Wydział Ochrony Dziedzictwa (a.limanska-michalska@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 09.05.2023 14:13
 • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona