Regulamin imprezy

Regulamin imprezy masowej

                                                                Regulamin imprezy masowej
„26. Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów, Kolosy 2023” odbywającej się w dniach 22-24.03.2024 r. w Polsat Plus Arena Gdynia  przy ul. Kazimierza Górskiego 8.

 
1.         Uczestnicy mogą przebywać w Polsat Plus Arena Gdynia w dniach 22-24.03.2024 r. od rozpoczęcia do zakończenia imprezy, a następnie bez zbędnej zwłoki opuścić miejsce imprezy.
2.         Osoby poniżej 13 roku życia mogą przebywać na imprezie jedynie pod opieką rodziców bądź dorosłych opiekunów.
3.         Za bezpieczeństwo osób do lat 13 przebywających na terenie imprezy, a także za ich głośne zachowanie podczas pokazów, odpowiadają ich rodzice lub dorośli opiekunowie. W przypadku braku reakcji na kilkukrotne upomnienie, ochrona ma prawo zażądać opuszczenia sali projekcyjnej.
4.         Na teren imprezy mają zakaz wstępu osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo substancji psychotropowych.
5.         Na teren imprezy nie będą wpuszczone osoby, które swym zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego.
6.         Osoby obecne na imprezie mają obowiązek zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegać regulaminu obiektu i regulaminu imprezy.
7.         Na teren imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia: broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych np.: petard, zimnych ogni, rac, pochodni itp., materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, opakowań szklanych, napojów w opakowaniach plastikowych i kartonowych powyżej 1l, napojów w puszkach, środków odurzających, substancji psychotropowych, przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu np.: kijów baseballowych, metalowych rurek, noży itp.
8.         Organizator zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i wnoszonego bagażu osób wchodzących, osoby które odmówią poddania się tej czynności nie będą wpuszczone.
9.         Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie imprezy jest zabronione.
10.     Organizator imprezy zabrania wprowadzania lub wnoszenia na teren imprezy psów lub innych zwierząt za wyjątkiem psów przewodników i psów asystujących posiadających stosowne certyfikaty potwierdzające status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
11.     Zabrania się niszczenia urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie imprezy, a także samowolnego ich przemieszczenia oraz wzniecania ognia.
12.     Zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie religijne, wiek, przekonania lub z jakiegokolwiek innego powodu.
13.     Osoby znajdujące się na imprezie, które dopuszczać się będą zakłócenia porządku, stwarzać zagrożenie dla innych uczestników imprezy, naruszać dobre obyczaje lub które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zakazane, albo nie będą przestrzegać regulaminu będą usunięte z imprezy.
14.     Osoby, o których mowa w pkt. 13, jeżeli czynem swoim wyczerpią znamiona czynu zabronionego, ponoszą konsekwencje przewidziane przepisami prawa.
15.     Uczestnicy imprezy mają dostęp do określonych stref zgodnie z zasadami określonymi przez Organizatora.
16.     Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych i policji oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.
17.     Uczestnik imprezy zobowiązany jest do informowania Organizatora lub służby porządkowej o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.
18.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie imprezy.
19.     Uczestnik imprezy zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Organizatora oraz służby porządkowej.
20.     Organizator imprezy zastrzega sobie prawo zmiany terminu i godzin przeprowadzenia imprezy lub jej odwołania.
21.     Organizator, wykonując postanowienia niniejszego Regulaminu Imprezy Masowej, działa poprzez pracowników ochrony koncesjonowanej firmy, stanowiących służbę porządkową i służbę informacyjną organizatora imprezy, której zostaną powierzone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas imprezy.
22.     Wszystkie pojazdy zaparkowane przy Polsat Plus Arena Gdynia przed imprezą, jak i w czasie trwania imprezy, nie posiadające właściwej przepustki zezwalającej na wjazd i parkowanie oraz zaparkowane na drogach ewakuacyjnych lub miejscach dojazdu służb ratowniczych i policji będą odholowane na parking na koszt właściciela pojazdu.
23.     Obiekt Polsat Plus Arena Gdynia jest obiektem monitorowanym.
24.     Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wnoszenie na teren imprezy: kamer, aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz.
25.     Na terenie imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz filmowania, nagrywania i fotografowania bez otrzymania akredytacji od organizatora. Osoby, które otrzymały identyfikator potwierdzający akredytację podczas filmowania, nagrywania, fotografowania powinny go nosić w sposób widoczny dla ochrony.
26.     Na terenie Polsat Plus Arena Gdynia oraz na terenie przyległym do obiektu nie można prowadzić akcji promocyjnych (rozdawania lub wykładania ulotek, parkowania obrandowanych pojazdów, umieszczania flag, winderów itp.) bez pisemnej zgody Organizatora. Nie zastosowanie się to tego punktu może spowodować usunięcie materiałów reklamowych lub pojazdu na koszt jego właściciela.
27.     Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do zapoznania się z REGULAMINEM IMPREZY MASOWEJ oraz GRAFICZNYM PLANEM OBIEKTU, by w razie konieczności zastosować się do nich.
 
 
Organizator: Gmina Miasta Gdyni

  • ikonaOpublikowano: 07.02.2024 10:12
  • ikona

    Autor: Estera Grubert (e.grubert@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 06.03.2024 09:16
  • ikonaZmodyfikował: Estera Grubert
ikona