Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
Regulaminy

Regulamin imprezy masowej PPNT Gdynia

Regulamin imprezy masowej

1.         Impreza masowa 20. Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz Kolosy 2017 odbędzie się w dniach 09-11.03.2018 r. na terenie Centrum Konferencyjnego Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego Gdynia przy Al. Zwycięstwa 96/98.
2.         Regulamin jest dostępny w miejscu imprezy a także na www.gdynia.pl.
3.         Uczestnicy mogą przebywać na terenie obiektu w dniach 09-11.03.2018 r. od rozpoczęcia do zakończenia imprezy,
a następnie bez zbędnej zwłoki opuścić miejsce imprezy masowej.
4.         Osoby poniżej 13 roku życia mogą przebywać na imprezie jedynie pod opieką rodziców bądź dorosłych opiekunów.
5.         Za bezpieczeństwo osób do lat 13 przebywających na terenie imprezy a także za ich głośne zachowanie podczas pokazów  odpowiadają ich rodzice lub dorośli opiekunowie. W przypadku braku reakcji, na kilkukrotne upomnienie, ochrona ma prawo zażądać opuszczenia sali projekcyjnej.
6.         Na terenie imprezy obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz zabronione jest palenie tytoniu.
7.         W salach obowiązuje zakaz spożywania posiłków oraz napoi.
8.         Na teren imprezy mają zakaz wstępu osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo substancji psychotropowych.
9.         Na teren imprezy nie będą wpuszczone osoby, które swym zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego.
10.     Na teren imprezy nie będą wpuszczone osoby pomalowane na twarzy w sposób uniemożliwiający identyfikację.
11.     Osoby obecne na imprezie masowej mają obowiązek zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać regulaminu obiektu i regulaminu imprezy masowej.
12.     Na teren imprezy masowej obowiązuje zakaz wnoszenia: broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych np.: petard, zimnych ogni, rac, pochodni itp., materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, opakowań szklanych, napojów w opakowaniach plastikowych i kartonowych powyżej 1,5l, napojów w puszkach, środków odurzających, substancji psychotropowych, przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu np.: kijów baseballowych, metalowych rurek, noży itp.
13.     Organizator zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i wnoszonego bagażu osób wchodzących na imprezę masową, w przypadkach określonych przepisami prawa, osoby które odmówią poddania się tej czynności nie będą wpuszczone.
14.     Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie imprezy masowej jest zabronione.
15.     Organizator imprezy zabrania wprowadzania lub wnoszenia na teren imprezy masowej psów lub innych zwierząt.za wyjątkiem psów przewodników i psów asystujących.
16.     Zabrania się niszczenia tablic informacyjnych, koszy na śmieci, ławek oraz wszelkich innych obiektów i mienia,
a także samowolnego przemieszczenia urządzeń i mienia znajdującego się na terenie imprezy oraz wzniecania ognia.
17.     Zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie religijne, wiek, przekonania lub z jakiegokolwiek innego powodu.
18.     Osoby znajdujące się na imprezie masowej, które dopuszczać się będą zakłócenia porządku, stwarzać zagrożenie dla innych uczestników imprezy, naruszać dobre obyczaje lub które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zakazane, albo nie będą przestrzegać regulaminu będą usunięte z imprezy.
19.     Osoby, o których mowa w pkt. 18, jeżeli czynem swoim wyczerpią znamiona czynu zabronionego, ponoszą konsekwencje przewidziane przepisami prawa.
20.     Uczestnicy imprezy masowej mają dostęp do określonych stref zgodnie z zasadami określonymi przez Organizatora.
21.     Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych i policji oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.
22.     Każdy uczestnik imprezy masowej zobowiązany jest do zapoznania się z REGULAMINEM IMPREZY MASOWEJ, oraz GRAFICZNYM PLANEM OBIEKTU, a w razie konieczności zastosować się do nich.
23.     Uczestnik imprezy masowej zobowiązany jest do informowania Organizatora lub służbę porządkową o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.
24.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie imprezy masowej.
25.     Uczestnik imprezy masowej zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Organizatora oraz służby porządkowej.
26.     Organizator imprezy masowej mając na uwadze względy bezpieczeństwa uczestników imprezy masowej podyktowane zmianami organizacyjnymi oraz zmianami infrastruktury Obiektu zastrzega sobie prawo zmiany terminu i godzin przeprowadzenia imprezy masowej lub jej odwołania.
27.     Organizator, wykonując postanowienia niniejszego Regulaminu Imprezy Masowej, działa poprzez pracowników ochrony koncesjonowanej firmy, stanowiących służbę porządkową i służbę informacyjną organizatora imprezy, której zostaną powierzone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas imprezy.
28.     Wszystkie pojazdy zaparkowane w innych miejscach niż wyznaczone miejsca parkingowe oraz zaparkowane na drogach ewakuacyjnych lub miejscach dojazdu służb ratowniczych i policji będą odholowane na parking na koszt właściciela pojazdu.

  • ikonaOpublikowano: 01.03.2018 09:51
  • ikona

    Autor: Estera Grubert (e.grubert@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 01.03.2018 12:55
  • ikonaZmodyfikował: Estera Grubert
ikona