Regulaminy

Regulamin imprezy masowej

Regulamin imprezy masowej „24. Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów, Kolosy 2021” odbywającej się w dniach 22-24.04.2022 r. na terenie Gdynia Arena przy ul. Kazimierza Górskiego 8.


 
1.         Uczestnicy mogą przebywać na terenie obiektu w dniach 22-24.04.2022 r. od rozpoczęcia do zakończenia imprezy,
a następnie bez zbędnej zwłoki opuścić miejsce imprezy masowej.
2.         Osoby poniżej 13 roku życia mogą przebywać na imprezie jedynie pod opieką rodziców bądź dorosłych opiekunów.
3.         Za bezpieczeństwo osób do lat 13 przebywających na terenie imprezy a także za ich głośne zachowanie podczas pokazów  odpowiadają ich rodzice lub dorośli opiekunowie. W przypadku braku reakcji, na kilkukrotne upomnienie, ochrona ma prawo zażądać opuszczenia sali projekcyjnej.
4.         Na teren imprezy mają zakaz wstępu osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo substancji psychotropowych.
5.         Na teren imprezy nie będą wpuszczone osoby, które swym zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego.
6.         Osoby obecne na imprezie masowej mają obowiązek zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegać regulaminu obiektu i regulaminu imprezy masowej.
7.         Na teren imprezy masowej obowiązuje zakaz wnoszenia: broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych np.: petard, zimnych ogni, rac, pochodni itp., materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, opakowań szklanych, napojów w opakowaniach plastikowych i kartonowych powyżej 1l, napojów w puszkach, środków odurzających, substancji psychotropowych, przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu np.: kijów baseballowych, metalowych rurek, noży itp.
8.         Organizator zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i wnoszonego bagażu osób wchodzących, osoby które odmówią poddania się tej czynności nie będą wpuszczone.
9.         Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie imprezy jest zabronione.
10.     Organizator imprezy zabrania wprowadzania lub wnoszenia na teren imprezy masowej psów lub innych zwierząt za wyjątkiem psów przewodników i psów asystujących.
11.     Zabrania się niszczenia urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie imprezy, a także samowolnego ich przemieszczenia oraz wzniecania ognia.
12.     Zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie religijne, wiek, przekonania lub z jakiegokolwiek innego powodu.
13.     Osoby znajdujące się na imprezie masowej, które dopuszczać się będą zakłócenia porządku, stwarzać zagrożenie dla innych uczestników imprezy, naruszać dobre obyczaje lub które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zakazane, albo nie będą przestrzegać regulaminu będą usunięte z imprezy.
14.     Osoby, o których mowa w pkt. 13, jeżeli czynem swoim wyczerpią znamiona czynu zabronionego, ponoszą konsekwencje przewidziane przepisami prawa.
15.     Uczestnicy imprezy masowej mają dostęp do określonych stref zgodnie z zasadami określonymi przez Organizatora.
16.     Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych i policji oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.
17.     Każdy uczestnik imprezy masowej zobowiązany jest do zapoznania się z REGULAMINEM IMPREZY MASOWEJ, oraz GRAFICZNYM PLANEM OBIEKTU, a w razie konieczności zastosować się do nich.
18.     Uczestnik imprezy masowej zobowiązany jest do informowania Organizatora lub służby porządkowej o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.
19.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie imprezy masowej.
20.     Uczestnik imprezy masowej zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Organizatora oraz służby porządkowej.
21.     Organizator imprezy masowej zastrzega sobie prawo zmiany terminu i godzin przeprowadzenia imprezy masowej lub jej odwołania.
22.     Organizator, wykonując postanowienia niniejszego Regulaminu Imprezy Masowej, działa poprzez pracowników ochrony koncesjonowanej firmy, stanowiących służbę porządkową i służbę informacyjną organizatora imprezy, której zostaną powierzone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas imprezy.
23.     Wszystkie pojazdy zaparkowane na terenie Obiektu przed imprezą jak i w czasie trwania imprezy masowej nie posiadające właściwej przepustki zezwalającej na wjazd i parkowanie oraz zaparkowane na drogach ewakuacyjnych lub miejscach dojazdu służb ratownicy i policji będą odholowane na parking na koszt właściciela pojazdu.
24.     Obiekt Gdynia Arena jest obiektem monitorowanym.
25.     Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wnoszenie kamer, aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz.
26. Uczestnik imprezy zobligowany jest do przestrzegania obowiązujących wytycznych panujących w związku z ograniczeniami epidemiologicznymi dotyczącymi zagrożenia COVID-19.
27. Uczestnik imprezy oświadcza, że jego udział w imprezie odbywa się na podstawie świadomej i bezwarunkowej zgody uczestnika imprezy w zakresie przyjęcia ryzyka związanego z potencjalnym zagrożeniem COVID-19 podczas imprezy oraz oświadcza, że zrzeka się ewentualnych roszczeń wobec Organizatora imprezy, wynikłych z tego tytułu.
 
Organizator: Gmina Miasta Gdyni