2014

I kwartał

Biuletyn statystyczny Straży Miejskiej w Gdyni od dnia 1.01.2014 do dnia 31.03.2014.

Ilość przeprowadzonych interwencji: 6220


Wykaz kategorii zdarzeń według przeprowadzonych interwencji

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji2897
Wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu1242
Wykroczenia przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi1733

Ekopatrol
Interwencje dotyczące zwierząt577
Interwencje dotyczące śmieci49

Działania profilaktyczne
Kontrola placówek oświatowych315 
Prelekcje, pogadanki0 

Ilość zdarzeń zarejestrowanych przez Monitoring Wizyjny Miasta - 5899
Ilość zabezpieczonych imprez masowych, kulturalno-rozrywkowych, zgromadzeń publicznych - 113Sankcje karne
Ilość pouczeń (Art. 41 k. w.)777
Ilość nałożonych mandatów karnych483
Ilość wniosków o ukaranie przekazanych do Sądu Rejonowego 31

ikona