2015

2015

Biuletyn statystyczny Straży Miejskiej w Gdyni od dnia 1.01.2015 do dnia 31.12.2015.

Ilość przeprowadzonych interwencji: 26595


Wykaz kategorii zdarzeń według przeprowadzonych interwencji
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji10998
Wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu7628
Wykroczenia przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi7968

Ekopatrol
Interwencje dotyczące zwierząt3713
Interwencje dotyczące śmieci108

Działania profilaktyczne
Kontrola placówek oświatowych1053 
Prelekcje, pogadanki334 

Ilość zdarzeń zarejestrowanych przez Monitoring Wizyjny Miasta - 14789
Ilość zabezpieczonych imprez masowych, kulturalno-rozrywkowych, zgromadzeń publicznych - 547Sankcje karne
Ilość pouczeń (Art. 41 k. w.)2980
Ilość nałożonych mandatów karnych2340
Ilość wniosków o ukaranie przekazanych do Sądu Rejonowego69