2017

2017

Biuletyn statystyczny Straży Miejskiej w Gdyni od 1 stycznia do 31 grudnia 2017.

Ilość przeprowadzonych interwencji: 33504

Wykaz kategorii zdarzeń według przeprowadzonych interwencji

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 17673
Wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu 9569
Wykroczenia przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 6262

Ekopatrol

Interwencje dotyczące zwierząt 3249
Interwencje dotyczące śmieci 91

Działania profilaktyczne

Kontrola placówek oświatowych 816
Prelekcje, pogadnki 211

Sankcje karne

Ilość pouczeń (Art. 41 k. w.) 5442
Ilość nałożonych mandatów karnych 4417
Ilość wniosków o ukaranie przekazanych do Sądu Rejonowego 139