Medale Kwiatkowskiego

Laureaci medalu z 2024 roku

Od lewej: prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek, radny Grzegorz Taraszkiewicz, Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni, Alina Winiarska, Tomasz Brodewicz, Michał Śmigielski, prezes Zarządu MAG, radni: Lechosław Dzierżak oraz Jarosław Kłodziński. Fot. Karol Stańczak

Od lewej: prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek, radny Grzegorz Taraszkiewicz, Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni, Alina Winiarska, Tomasz Brodewicz, Michał Śmigielski, prezes Zarządu MAG, radni: Lechosław Dzierżak oraz Jarosław Kłodziński. Fot. Karol Stańczak

To wyjątkowe odznaczenie. Jest wyrazem szczególnego uznania za wybitne zasługi dla rozwoju naszego miasta i portu oraz za rozsławianie jego imienia na całym świecie. Do listy odznaczonych Medalem im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni” w 2024 roku dołączają: doktor Alina Winiarska, Tomasz Brodewicz oraz Morska Agencja Gdynia. Uchwałę w tej sprawie przyjęto 24 stycznia 2024 r. podczas LX sesji Rady Miasta Gdyni. Uroczyste wręczenie odbyło się 10 lutego, czyli w dniu 98. urodzin Gdyni. 

 

Alina Winiarska 

Alina Winiarska podczas uroczystej sesji Rady Miasta / fot. Karol Stańczak

Doktor Alina Winiarska z zawodu jest lekarzem – internistką i kardiologiem. Bez wątpienia jedną z najważniejszych kart w historii jej bogatego dorobku jest pomoc rannym podczas masakry robotników na Wybrzeżu. Pełniła wtedy nieprzerwanie kilkudniowy dyżur w Szpitalu Miejskim w Gdyni.

Po tragicznych wydarzeniach 17 grudnia 1970 roku, kiedy wojsko strzelało do stoczniowców i mieszkańców maszerujących ulicami Gdyni, bez wytchnienia opiekowała się rannymi. Walczyła o zdrowie i życie robotników, których często znała jako lekarka zakładowej przychodni stoczniowej.

Ale doktor Winiarska posiada również bogate doświadczenie w pracy samorządowej. Podczas III i IV kadencji (1998-2006) była radną Gdyni, przewodniczącą Komisji Zdrowia oraz wieloletnią członkinią Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zasłużyła się gdynianom m.in. jako współtwórczyni pierwszych zdrowotnych programów profilaktycznych oraz otwarciem poradni leczenia uzależnień i narkomanii.

Jeszcze po przejściu na emeryturę pracowała na oddziale kardiologicznym gdyńskiego Szpitala Św. Wincentego a Paulo jako wolontariuszka.
Laureatka medalu z 2024 roku
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni" p. Alinie Winiarskiej - Medal Nr 82 (Uchwała nr LX/1833/24 Rady Miasta Gdyni z 24 stycznia 2024 r.)


Tomasz Brodewicz

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska wręcza medal im. Eugeniusza Kwiatowskiego Tomaszowi Brodewiczowi / fot. Karol Stańczak

Tomasz Brodewicz
jest jedną z osób, która pod koniec lat dziewięćdziesiątych dała początek do dynamicznego rozwoju organizacji pozarządowych. To wtedy właśnie narodziła się idea rozwijania na wielką skalę wolontariatu międzynarodowego, który miał szansę na edukację młodych ludzi w różnych zakątkach globu. Z kolei do Gdyni zapraszano osoby, które uczyły się, czym jest samorząd i demokracja.

Żyjemy w czasach, gdy pomiędzy ludźmi często są budowane podziały – ze względu na pochodzenie albo przekonania. Centrum Współpracy Młodzieży kierowane od ponad 20 lat przez Tomasza Brodewicza czyni rzecz niesamowitą – „buduje mosty”, dzięki którym łączy ludzi aktywnych, dokładających swoim zaangażowaniem cegiełkę do rozwoju ich małych ojczyzn.

Kierowana przez niego organizacja zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy, współtworzy społeczeństwo obywatelskie. Takie, w którym każdy czuje się współodpowiedzialny za kształt demokracji.

Centrum Współpracy Młodzieży kształtuje młodych liderów na ludzi aktywnych, odpowiedzialnych, mądrych, tolerancyjnych i otwartych. Narody i społeczeństwa powinny się przenikać i wzajemnie wzbogacać. Realizowane działania służą wymianie doświadczeń związanych z procesami przemian społecznych, budowaniem odpowiedzialności i radzeniem sobie z problemami społecznymi między młodzieżą krajów Europy.

Organizacja pod kierownictwem Tomasz Brodewicza działa na rzecz zbliżenia między wschodem i zachodem. Przeciwstawia się powstaniu nowej „żelaznej kurtyny” na wschodniej granicy Polski. To dzięki działaniom Tomasza Brodewicza Gdynię odwiedziły setki wolontariuszy z Białorusi, Ukrainy czy najdalszych zakątków globu. To również dzięki stworzonej i kierowanej przez niego organizacji oraz specjalnym programom setki młodych gdynian mogło poznać kulturę innych krajów.Laureat medalu z 2024 roku
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni" Tomaszowi Brodewiczowi - Medal Nr 83 (Uchwała nr LX/1834/24 Rady Miasta Gdyni z 24 stycznia 2024 r.)


Morska Agencja Gdynia 

Michał Śmigielski, prezes Zarządu MAG odbiera nagrodę z rąk Joanny Zielińskiej, po prawej Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek  i radny Jarosław Kłodziński / fot. Karol Stańczak

Morska Agencja w Gdyni powstała w 1951 roku i reprezentowała zagraniczne linie żeglugowe, armatorów i kluby ubezpieczeniowe (P&I), a także świadczyła usługi agencyjne dla statków. Z czasem firma poszerzyła swoją specjalizację o usługi spedycyjne i pośrednictwo pracy dla polskich marynarzy.

MAG Działa nieprzerwalnie od ponad 70 lat. Jeden z kluczowych momentów w historii firmy nastąpił na początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy Zygmunt Śmigielski, wraz z najbliższymi współpracownikami oraz przy wsparciu pozostałych pracowników MAG, przeprowadził jedną z pierwszych udanych prywatyzacji firmy państwowej. Od tego czasu Morska Agencja w Gdyni stała się spółką pracowniczą.

Kolejne lata to czas dynamicznego rozwoju potwierdzony szeregiem wyróżnień. Na uwagę zasługuje przyznanie nagrody w pierwszej edycji konkursu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, przyznawanej przez Krajową Izbę Gospodarczą.

Po 70 latach działania spółka zachowała pozycję lidera na rynku agencyjnym obsługując najwięcej statków we wszystkich polskich portach morskich. Własna flota transportowa z każdym rokiem przemierza kolejne setki tysięcy kilometrów. Firma posiada już ponad 25 tys. m² magazynów i własny specjalistyczny sprzęt przeładunkowy.

Bezdyskusyjny dorobek biznesowy, kreowanie świetnych miejsc pracy, ciągły rozwój to też świadoma budowa pionu społecznej odpowiedzialności biznesu. Morska Agencja Gdynia nieustannie wspiera potrzebujących, młodych sportowców, lokalne instytucje, jak również, tak ważne dla naszego miasta, żeglarstwo. Wsparcie akcji „Kierunek Święta” skierowanej do podopiecznych pieczy zastępczej, Towarzystwa Przyjaciół Daru Pomorza, WOPR, młodzieżowych talentów w żeglarstwie, hokeju czy Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu – to tylko kilka przykładów działań z bardzo bogatego obszaru, w którym świetnie prosperujący biznes wspiera lokalną społeczność.


 
Laureat medalu z 2024 roku
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni" Morskiej Agencji Gdynia - Medal Nr 84 (Uchwała nr LX/1835/24 Rady Miasta Gdyni z 24 stycznia 2024 r.)


Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Od 1994 roku Rada Miasta Gdyni przyznaje Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”, który jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania za wybitne zasługi dla rozwoju miasta i portu oraz za rozsławianie jego imienia w kraju i na świecie.

Medal może być nadawany obywatelom polskim i cudzoziemcom oraz organizacjom społecznym, zawodowym, przedsiębiorstwom i instytucjom, zwanym dalej osobami. Rocznie można nadać nie więcej niż trzy medale. Z wnioskiem o nadanie takiego odznaczenia mogą występować podmioty, którym przysługuje inicjatywa uchwałodawcza, a także organizacje gospodarcze, społeczne i inne.

Wręczenie medalu odbywa się na uroczystej sesji Rady Miasta z okazji urodzin Gdyni i jest poprzedzone prezentacją zasług wyróżnionej osoby. Do wręczenia medali upoważniony jest przewodniczący Rady Miasta Gdyni lub w jego zastępstwie – wiceprzewodniczący.

Dotychczasowych laureatów można znaleźć na stronie gdynia.pl.

  • ikonaOpublikowano: 14.02.2024 09:44
  • ikona

    Autor: Dorota Nelke (d.nelke@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 14.02.2024 12:56
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona