Medale Kwiatkowskiego

Laureaci medalu z roku 1997

Medal im. E. Kwiatkowskiego 100x91Oddział Gdyński Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, za kultywowanie tradycji, szerzenie znajomości kultury kaszubsko-pomorskiej i budzenie zamiłowania do niej

Na Walnym Zjeździe działaczy kaszubskich w Gdańsku dnia 2 grudnia 1956 roku powołano do życia Zrzeszenie Kaszubskie. Zarząd Główny Zrzeszenia podjął uchwałę o powstawaniu komitetów organizacyjnych oddziałów Zrzeszenia.
12 grudnia 1956 r. odbyło się zebranie organizacyjne gdyńskich działaczy kaszubskich, na którym powołano Zarząd Oddziału Zrzeszenia Kaszubskiego w Gdyni i wybrano Zarząd Oddziału.
Odtąd Gdyński Oddział Zrzeszenia Kaszubskiego, przekształconego w 1964 roku w Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie dzielił dole i niedole całego Zrzeszenia, współuczestnicząc w osiąganiu statutowych celów:
· szerzenia znajomości kultury kaszubsko-pomorskiej i tworzenia zamiłowania do niej,
· kształtowania poczucia dumy z wkładu Pomorza i Kaszub w skarbnicę ogólnonarodową,
· pobudzenia szerokiej inicjatywy dla wszechstronnego rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego Pomorza.
Nie trzeba dodawać, jakie znaczenie dla lokalnych społeczności ma realizacja przedsięwzięć zmierzających do osiągnięcia tych celów.
Klimat sprzyjający działalności organizacji pozarządowych po 1956 roku nie trwał długo. Gdyński Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, jak i całe Zrzeszenie, poddawano coraz ściślejszej kontroli partyjno-administracyjnej prowadzącej aż do narzucania prezesów i członków Zarządów. Ówczesna „polityka kulturalna” doprowadziła niemalże do zaniku działalności.
W 1980 roku liczba członków Oddziału Gdyńskiego spadła do kilkunastu osób. Wtedy jednak, na fali przemian posierpniowych, dzięki inicjatywie ks. prałata Hilarego Jastaka i entuzjazmowi grona osób, głównie spośród gdyńskich stoczniowców-Kaszubów nastąpiło odrodzenie działalności Oddziału, którego nie zdołał zahamować nawet stan wojenny. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie nie przystąpiło do PRON-u, co należy przypisać w znacznej mierze determinacji Gdyńskiego Oddziału Zrzeszenia.
Starania różnych środowisk lokalnych, rdzennych Kaszubów i tych wszystkich, którzy wybrali Gdynię, Kaszuby, Pomorze jako swoją małą ojczyznę, stały się siłami napędowymi ożywienia działalności Gdyńskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, co dało się zauważyć szczególnie po 1986 roku. Obecnie Gdyński Oddział Zrzeszenia liczy 150 aktywnie działających członków. Nie sposób wymienić wszystkie inicjatywy i przedsięwzięcia, które dla dobra gdyńskiej społeczności podjęli członkowie Zrzeszenia. Krzewieniu lokalnego patriotyzmu służy szczególnie działalność klubowa pielęgnująca kaszubskie tradycje kulturalne, sztukę ludową - hafciarstwo, obrzędy, śpiew chóralny i taniec; także organizowanie zabaw i choinek dla dzieci, Dni Śledzia, odczytów i wieczornic. Niezmiernie ważne jest pielęgnowanie języka kaszubskiego. Integracyjna rola licznych mszy świętych odprawianych w języku kaszubskim oraz zaangażowanie miejscowego duchowieństwa w działalność Zrzeszenia są godne szczególnego podkreślenia.
Gdyński Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego dba o ocalenie od zapomnienia chlubnej przeszłości oraz wybitnych i zasłużonych dla Polski, Pomorza i Kaszub postaci. Staraniom Zrzeszenia należy przypisać wykonanie nagrobka Antoniego Abrahama i wmurowanie tablicy pamiątkowej Jana Radtkego. Konkurs na pomnik Antoniego Abrahama doprowadzi wkrótce do godnego uczczenia pamięci wielkiego syna Ziemi Kaszubskiej.
Zrzeszenie przyczyniło się do wzbogacenia i uświetnienia obchodów 70-lecia Gdyni.
Uważamy, iż nadanie Gdyńskiemu Oddziałowi Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za Wybitne Zasługi dla Gdyni” będzie godną nagrodą za dotychczasową działalność na rzecz społeczeństwa naszego miasta.

Laureat medalu z 1997 r.
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI - medal nr 9 - Oddział Gdyński Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (URM nr XXX/500/97 z 29.01.97.; Monitor nr 4/97, poz. 21)

Medal im. E. Kwiatkowskiego 100x91III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni im. Marynarki Wojennej RP, za niezwykle wysoki, utrzymywany konsekwentnie od wielu lat, poziom kształcenia w szkole

III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni istnieje już ponad 40 lat. Swą działalność zainaugurowało 1 września 1950 roku, dwa lata później odbył się pierwszy egzamin dojrzałości. Od roku 1963 rozpoczęto prowadzenie klas z angielskim językiem wykładowym. 14 października 1963 szkoła otrzymała imię Marynarki Wojennej RP, zaś dwa tygodnie później przeprowadziła się do nowego budynku przy ul. Legionów 27.
Gdyństa „Trójka” jest jedną z dwóch szkół średnich w Polsce, w których od ponad trzydziestu lat szczególne miejsce w nauczaniu zajmuje język angielski. Szkoła prowadzi klasy z angielskim językiem wykładowym oraz klasy z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego. W ramach podziału na klasy „wykładowe” i „rozszerzone” istnieją różnego rodzaju profile nauczania: matematyczno-fizyczny, humanistyczny, biologiczno-chemiczny oraz podstawowy.
Obecnie w szkole obowiązuje opracowany przez nauczycieli „Trójki” i zatwierdzony w 1991 roku przez MEN nowy program nauczania. Polega on na tym, że przez pierwsze dwa lata nauki uczniowie uczęszczają na zajęcia ze wszystkich obowiązujących w programie ogólnopolskim przedmiotów, a przez dwa ostatnie lata uczą się tylko tych przedmiotów, które są w programie wybranego przez ucznia programu nauczania. Po drugiej klasie uczeń w III LO może wybrać profil filologiczny (język angielski), humanistyczny (język polski, historia), politechniczny (matematyka, chemia, fizyka, informatyka), ekonomiczny, biologiczno-chemiczny, ogólny oraz International Baccalaureate - program Matury Międzynarodowej. „Trójka” jest jedną z dwóch szkół w Polsce oferujących możliwość zdawania matury w systemie „IB”. Po raz pierwszy Międzynarodową Maturę przeprowadzono w 1995 roku, przystąpiło do niej 23 abiturientów. Wyniki, które uzyskali, stawiają gdyńską „Trójkę” w jednym szeregu z najlepszymi szkołami matury międzynarodowej na świecie. Tegoroczny egzamin IB potwierdził bardzo wysoki poziom nauczania w III LO.
W 1993 roku w ankiecie przeprowadzonej przez tygodnik „Polityka” wśród trzystu najlepszych, renomowanych liceów z całego kraju, „Trójka” zajęła pierwsze miejsce i ogłoszona została najlepszym liceum w Polsce. Prawie wszyscy maturzyści kontynuują naukę na wyższych uczelniach polskich i zagranicznych, wielu z nich przystąpiło do egzaminów wstępnych w kilku uczelniach.
Nauczanie prowadzone na bardzo wysokim, profesjonalnym poziomie jest bez wątpienia najlepszą formą wychowywania młodego człowieka. Dopełnieniem wychowawczego oddziaływania szkoły są zajęcia w ramach kół zainteresowań, warsztaty przedmiotowe, badania terenowe, przygotowania do olimpiad lub konkursów przedmiotowych (w latach 1991-1995 roku do olimpiad przystąpiło 1962 uczniów, z których aż 27 zostało laureatami. Wielu laureatów reprezentowało Polskę na olimpiadach międzynarodowych, w których zawsze zajmowali miejsca w pierwszej trójce.), seminaria, obozy i rajdy turystyczne, praca na rzecz lokalnego środowiska przyrodniczego i społecznego realizowana w klasach IB, zajęcia, zawody i konkursy sportowe. Młodzież bierze udział w wymianie turystyczno-edukacyjnej ze szkołami w Szwecji, Finlandii, Niemczech, Danii. Szkoła zatrudnia bardzo wysoko kwalifikowanych nauczycieli, spośród których większość dobrze lub bardzo dobrze zna język angielski. Nauczyciele biorą udział w licznych szkoleniach, warsztatach, kursach, także za granicą. Zdobyta w ten sposób wiedza i nowe umiejętności pomagają im w podnoszeniu jakości pracy z młodzieżą, przyczyniają się do jeszcze lepszych wyników III LO.
Wielu spośród uczniów szkoły było lub jest stypendystami Ministra Edukacji Narodowej oraz Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Ponadto, z uwagi na swoje osiągnięcia w nauczaniu lub wychowaniu młodzieży, III Liceum już od kilku lat należy do Klubu Przodujących Szkół w Polsce oraz do elitarnego (25 szkół w Polsce) Towarzystwa Szkół Twórczych. Gdyńska „Trójka” jest jedyną w swoim rodzaju, wybitną placówką, niezwykle zasłużoną dla Gdyni.

Laureat medalu z 1997 r.
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI - medal nr 10 - III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni im. Marynarki Wojennej RP (URM nr XXX/501/97 z 29.01.97.; Monitor nr 4/97, poz. 22)

Medal im. E. Kwiatkowskiego 100x91dr Janina Niwińska-Płocka

Janina Niwińska-Płocka urodziła się w 1928 roku w Rypnem, woj. stanisławowskie. W latach 1941-44, po ukończeniu szkoły podstawowej, uczęszczała na tajne komplety organizowane przez pedagogów we Włodawie. W latach 1946-1948 studiowała biologię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zaś po drugim roku studiów przeniosła się na II rok studiów lekarskich w Akademii Medycznej w Gdańsku. W lipcu 1952 uzyskała dyplom lekarza medycyny.
Od września 1951 pracowała na Oddziale Ortopedii i Chirurgii Dziecięcej, w latach 1955-1965 w Klinice Chirurgii Dziecięcej Akademii Medycznej w Gdańsku. W 1959 uzyskała pierwszy stopień specjalizacji z chirurgii dziecięcej, w 1963 r. drugi stopień. Od 1965 pracowała w Gdyni. Wraz z dr med. Edmundem Labunem organizowała oddział chirurgii dziecięcej w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni. Do lipca 1985 pełniła obowiązki zastępcy ordynatora tego oddziału, zaś w okresie grudzień 1980 - grudzień 1982 była jego ordynatorem.
W 1980 roku była jednym z organizatorów NSZZ „Solidarność” w Szpitalu Morskim. W okresie stanu wojennego pracowała w strukturach podziemnych. W 1988 roku dowoziła leki i opatrunki do Stoczni Gdańskiej, w czasie strajku pełniła dyżury lekarskie. W 1989 r. ponownie włączyła się do organizacji „Solidarności”. Od stanu wojennego przez długie lata pracowała w Komisji Leków Diecezji Chełmińskiej, rozdzielając placówkom służby zdrowia otrzymane z zagranicy dary.
W 1981 roku obroniła pracę doktorską z dziedziny chirurgii dziecięcej. Od 1986 roku pracuje na Oddziale Chirurgii Dziecięcej na niepełnym etacie.
W poprzedniej kadencji dr Janina Niwińska-Płocka była radną Miasta Gdyni.
Od roku 1987, tj. od chwili powstania w Gdyni Hospicjum św. Wawrzyńca, opiekuje się bezinteresownie chorymi ze schorzeniami nowotworowymi w stanie terminalnym. Jest przykładem społecznika o wielkim sercu, bezgranicznie oddanego osobom cierpiącym, rzetelnym i sumiennym lekarzem. Niemal całe swoje życie zawodowe poświęciła Gdyni, stając się wzorem etyki lekarskiej, człowiekiem-instytucją.
Wniosek o nadanie dr Janinie Niwińskiej-Płockiej Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskigo złożyło w ub. roku Stowarzyszenie Hospicjum św. Wawrzyńca. Komisja Statutowa na posiedzeniu w dniu 6 stycznia postanowiła zarekomendować Radzie tę kandydaturę.

Laureatka medalu z 1997 r.
nadanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI - medal nr 11 - dr Janina Niwińska-Płocka (URM nr XXX/502/97 z 29.01.97.; Monitor nr 4/97, poz. 23)

  • ikonaOpublikowano: 07.07.2006 00:00
  • ikona

    Autor: Marek Grześ

  • ikonaZmodyfikowano: 14.02.2018 12:29
  • ikonaZmodyfikował: Michał Kowalski
ikona