Medale Kwiatkowskiego

Medal im. E.Kwiatkowskiego

Medal ustanowiony został przez Radę Miasta Gdyni w dniu 30 czerwca 1993 roku.
Medal im. E. Kwiatkowskiego

Regulamin Medalu
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego "Za wybitne zasługi dla Gdyni" 

§ 1
Medal im, Eugeniusza Kwiatkowskiego, zwany dalej Medalem nadawany według zasad zawartych w niniejszym regulaminie przez Radę Miasta Gdyni jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania za wybitne zasługi dla rozwoju miasta i J portu Gdyni oraz za rozsławianie jej imienia w kraju i na świecie.

§ 2
1. Medal ma kształt okrągły, o średnicy 90 mm. Wykonany jest z brązu srebrzonego galwanicznie. Na obrzeżu znajduje się jego indywidualny numer.
2. Awers medalu przedstawia: po prawej stronie podobiznę Eugeniusza Kwiatkowskiego, a po lewej - na dalszym planie - główkę wejściovvą portu z falochronem oraz wkomponowanym na tle tafli wodnej napisem "Eugeniusz Kwiatkowski 1888-1974". Na obwodzie medalu umieszczony jest napis „Rzecz najważniejsza Polska" u góry oraz "Gdynia i morze to Jedno" u dołu. Rewers medalu zawiera kompozycję heraldyczną herbu Gdyni, którego tarcza z prawej strony ujęta jest w gałązkę wawrzynu, oraz napisy: nad herbem „Rada Miasta" a pod herbem - „Za wybitne zasługi dla Gdyni".
3. Wzór medalu przedstawia załączony wzór nr 1.

§ 3
1. Medal może być nadawany obywatelom polskim i cudzoziemcom oraz organizacjom społecznym, zawodowym, przedsiębiorstwom i instytucjom, zwanym dalej osobami.
2. Rocznie można nadać nie więcej niż 3 medale.

§ 4
Z wnioskiem o nadanie Medalu mogą występować podmioty, którym przysługuje inicjatywa uchwałodawcza, a także organizacje gospodarcze, społeczne i inne.
2. Pisemny wniosek o nadanie Medalu powinien zawierać, w szczególności:
1) dane o kandydacie,
2) określenie zasług uzasadniających jego wyróżnienie,
3) charakterystykę kandydata.
2. Wnioski o nadanie medalu można składać w dowolnym czasie, nie później niż do końca listopada.
3. Wnioski rozpatruje i opiniuje komisja właściwa ds. statutowych. Komisja ta przedkłada Radzie Miasta projekty odpowiednich uchwał o nadanie medalu, a także informacje i opinie na temat złożonych wniosków.
Pozbawienie medalu następuje, w sytuacjach określonych w §11 ust 4. Statutu Miasta, na wniosek komisji właściwej ds. statutowych.


§ 5
Medal może być nadany tej samej osobie tylko jeden raz.


§ 6
1. Wręczenie medalu odbywa się na uroczystej sesji Rady Miasta z okazji święta Gdyni w okolicznościach zapewniający uroczysty charakter tego aktu.
2. Wręczenie medalu jest poprzedzone prezentacją zasług wyróżnionej osoby, będących podstawą tego nadania.
3. Do wręczenia medalu w imieniu Rady Miasta upoważniony jest Przewodniczący Rady Miasta lub w jego zastępstwie wiceprzewodniczący Rady Miasta.


§ 7
Osoba wyróżniona otrzymuje medal wraz z aktem nadania. Akt nadania przedstawia wzór nr 2.


§ 8
Ewidencję osób wyróżnionych medalem prowadzi Przewodniczący Rady w Księdze Nadań Medali według wzoru nr 3.

  • ikonaOpublikowano: 02.07.2006 00:00
  • ikona

    Autor: Lidia Rumel-Czarnowska

  • ikonaZmodyfikowano: 14.02.2018 12:31
  • ikonaZmodyfikował: Michał Kowalski
ikona