Cel, zakres i rezultaty projektu

Cel, zakres i rezultaty projektu

Cele projektu:
Celem ogólnym jest zapewnienie dobrego stanu oraz poprawa jakości wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej poprzez redukcję ilości zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych. Bezpośrednim celem przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych Miasta Gdyni oraz Małego Trójmiasta Kaszubskiego jest:
• Zmniejszenie stężeń i likwidacja zanieczyszczeń spływających przez system odprowadzania wód opadowych z terenu Gdyni oraz Rumi, Redy i Wejherowa do Zatoki Gdańskiej.
• Ograniczenie skutków lokalnych podtopień, do których dochodzi w okresach występowania deszczy nawalnych.

Zakres projektu:  
W ramach projektu zrealizowane zostaną zadania inwestycyjne obejmujące budowę i przebudowę łącznie prawie 30 km sieci kanalizacji deszczowej, modernizację istniejących wylotów wraz z budową 66 urządzeń podczyszczających (36 osadników i 30 separatorów) oraz budowę jednego suchego zbiornika retencyjnego.

Zakres rzeczowy projektu składa się z 23 następujących zadań inwestycyjnych:

Zadanie nr 1. Budowa 1 744,9 mb kanałów deszczowych w ulicach Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających, w tym dwóch osadników i dwóch separatorów przed wylotami do rzeki Kaczej.
Zadanie nr 2. Budowa 1 466 mb i przebudowa 1 721,8 mb sieci kanalizacji deszczowej w Alei Marszałka Piłsudskiego i ulicy Legionów w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających - czterech osadników i czterech separatorów.
Zadanie nr 6. Regulacja Potoku Źródło Marii na odcinku od ulicy Nałkowskiej do przepustu pod torami PKP wraz z budową suchego zbiornika retencyjnego „Karwiny" o pojemności o 6 200 m3 oraz budowa odcinków kanalizacji deszczowej w ulicach Zofii Nałkowskiej i Buraczanej o długości 173,5 mb wraz z urządzeniami podczyszczającymi, w tym trzema osadnikami i dwoma separatorami.
Zadanie nr 7. Budowa urządzenia podczyszczającego, w tym sześciu osadników i trzech separatorów, na kanale deszczowym o średnicy 1 600 mm w ulicy Chwaszczyńskiej przed wlotem do potoku Źródło Marii w rejonie ulicy Zapolskiej oraz budowa 183,3 mb kanalizacji deszczowej.
Zadanie nr 8. Budowa 702,5 mb sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Adwokackiej, Mierniczej i Oficerskiej w Gdyni wraz z budową urządzenia podczyszczającego składającego się z jednego osadnika i jednego separatora przed wylotem do Potoku Kolibkowskiego oraz regulacją górnego odcinka odbiornika.
Zadanie nr 9. Budowa 1 026 mb i przebudowa 435,5 mb sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Żmudzkiej, Kurpiowskiej, Wielkopolskiej i Małopolskiej wraz z urządzeniami podczyszczającymi, w tym dwoma osadnikami i dwoma separatorami.
Zadanie nr 10. Budowa 221 mb i przebudowa 2 269 mb sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Morskiej wraz z budową urządzeń podczyszczających, w tym trzech osadników i trzech separatorów.
Zadanie nr 11. Budowa 3 686,7 mb sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Bosmańskiej, Nasypowej, Unruga, Benisławskiego i Zielonej wraz z budową urządzeń podczyszczających, w tym dwóch osadników i dwóch separatorów oraz przebudową zbiornika retencyjnego.
Zadanie nr 12. Budowa 450,17 mb sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Hryniewickiego, Waszyngtona, Pułaskiego, Skweru Kościuszki i Alei Jana Pawła II w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających, w tym dwóch osadników i dwóch separatorów, na wylotach do Basenu Prezydenta.
Zadanie nr 13. Budowa 1 063,6 mb sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Stryjskiej i Przemyskiej w Gdyni.
Zadanie nr 14. Budowa 3 895,2 mb sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Chwarznieńskiej wraz z budową dwóch urządzeń podczyszczających, w tym dwóch osadników i dwóch separatorów, w Gdyni.
Zadanie nr 15. Budowa 2 099 mb sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Chwarznieńskiej (na tzw. III odcinku leśnym) w Gdyni.
Zadanie nr 16. Budowa kanału deszczowego wraz z przykanalikami o długości 760 mb oraz przebudowa 140,5 mb przyłączy kanalizacji deszczowej w ulicach Akacjowej, Kasztanowej, Bukowej i Alei Zwycięstwa wraz z budową jednego osadnika w ulicy Bukowej w Gdyni.
Zadanie nr 17. Budowa 1 628,6 mb sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Kazimierskiej, Bukowej i Chełmińskiej wraz z budową urządzenia podczyszczającego, w tym jednego osadnika i jednego separatora, w Rumi.
Zadanie nr 18. Budowa 725,8 mb sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Bądkowskiego w Rumi.
Zadanie nr 19. Budowa 915,1 mb sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową jednego separatora i udrożnieniem rowów melioracyjnych w ramach budowy drogi powiatowej ulicy 12-go Marca w Redzie.
Zadanie nr 20. Budowa 730 mb kanalizacji deszczowych w ulicy Gryfa Pomorskiego w Wejherowie na odcinku od studni S4.8 do studni S7 wraz z wylotem do rzeki Redy wraz z budową urządzenia podczyszczającego składającego się z jednego osadnika i jednego separatora.
Zadanie nr 21. Budowa 698,5 mb kanałów deszczowych w rejonie ulic Apollina i Izydy w Gdyni.
Zadanie nr 22. Budowa 926,57 mb sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Heweliusza, w łączniku do ulicy Kopernika i w ulicy Kopernika w Gdyni.
Zadanie nr 23. Budowa 415,4 mb kanałów deszczowych w ulicy Działkowców wraz z budową dwóch urządzeń podczyszczających, w tym dwóch osadników i dwóch separatorów, w Rumi.
Zadanie nr 24. Budowa 1 040 mb kanałów deszczowych w ulicach Hetmańskiej i Długiej wraz z budową urządzenia podczyszczającego składającego się z jednego osadnika i jednego separatora w Rumi.
Zadanie nr 25. Budowa 652,5 mb kanałów deszczowych wraz z budową jednego osadnika w ulicy Morskiej i budową jednego osadnika w ulicy Kosynierów oraz przebudową rowów melioracyjnych w ramach budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą na odcinku od zrealizowanego odcinka ulicy Kosynierów w Rumi, z włączeniem do istniejącego ronda w ulicy Obwodowej w Redzie.
Zadanie nr 26. Budowa 732 mb kanałów deszczowych w drodze łączącej ulicę Sucharskiego z drogą krajową nr 6 - „Węzeł Działki" wraz z budową urządzenia podczyszczającego składającego się z jednego osadnika i jednego separatora w Wejherowie.

Planowane rezultaty realizacji projektu:

W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa jakości wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej, rzeki Kaczej, Potoku Kolibkowskiego, Potoku Demptowskiego i Strugi Cisowskiej poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych odprowadzanych do cieków i Morza Bałtyckiego z terenu Gdyni oraz Rumi, Redy i Wejherowa. Szacowana redukcja zanieczyszczeń zawartych w wodach opadowych i roztopowych dopływających kolektorami deszczowymi i ciekami do Zatoki Gdańskiej wyniesie dla:

• zawiesin ogólnych: średnio 72% w skali roku
• substancji ropopochodnych: średnio 87% w skali roku.

Realizacja projektu zwiększy ochronę przed skutkami zagrożeń wywołanych przez deszcze nawalne, spowoduje wzrost bezpieczeństwa ekologicznego w strefie przybrzeżnej Zatoki Gdańskiej oraz poprawę jakości wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych. Zmniejszy się zagrożenie czasowego zamykania trójmiejskich kąpielisk, co wpłynie na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej regionu. Wybudowany zbiornik retencyjny będzie pełnił funkcję zabezpieczającą przed skutkami anomalii pogodowych, do których należą zjawiska powodziowe.

 

                   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
                     ze środków Funduszu Spójności 
                    w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
stopka.deszczówka