Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
Zakończone - w okresie trwałości

Gdyńskie turbo przedszkolaki – program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w GdyniProjekt pn. Gdyńskie turbo przedszkolaki – program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni


Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 3. Edukacja
Działanie: 3.1. Edukacja przedszkolna
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Beneficjent: Gmina Miasta Gdyni

Koszt gdyńskiej części projektu: 2 294 709 zł
Dofinansowanie: 1 950 502 zł

Projekt zakładał poprawę jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej oraz zwiększenie liczby trwałych miejsc edukacji przedszkolnej w Gdyni o 89 miejsc. W ramach projektu zrealizowano następujące działania: 1. prace remontowo-wykończeniowe oraz budowa, wyposażenie i montaż placów zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem w trzech placówkach 2. zakup i montaż wyposażenia na potrzeby nowych miejsc przedszkolnych 3. zakup sprzętu multimedialnego do prowadzenia zajęć. 4. zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów oraz rozwijające kompetencje kluczowe 5. studia podyplomowe dla nauczycieli wychowania przedszkolnego 6. kursy i szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego 7. zajęcia edukacyjno-wychowawcze, warsztaty tematyczne i spotkania indywidualne ze specjalistami dla rodziców i opiekunów prawnych

Okres realizacji: 01.04.2018 – 31.08.2023

Kontakt
Zuzanna Machalska
tel. 585273532
e-mail: z.machalska@gdynia.pl

Więcej informacji o projekcie: https://www.gdynia.pl/nauka-2,7718/gdynskie-turbo-przedszkolaki,529556


Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • ikonaOpublikowano: 10.04.2019 14:35
  • ikona

    Autor: Eunika Rejda (e.rejda@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 23.02.2024 14:44
  • ikonaZmodyfikował: Mikołaj Stasiaczek
ikona