Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
Zakończone - w okresie trwałości

Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze Zamenhofa-Opata Hackiego

Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze Zamenhofa-Opata Hackiego

Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze Zamenhofa-Opata Hackiego

Projekt pn. Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze Zamenhofa-Opata Hackiego


Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 6. Integracja
Działanie: 6.2 Usługi społeczne
Poddziałanie: 6.2.1 Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Partner wiodący:
Partnerzy w projekcie: Uczniowski Klub Sportowy Parkur Gdynia

Koszt gdyńskiej części projektu: 429 999 zł
Dofinansowanie: 365 499 zł

Bezpośrednim celem projektu była poprawa jakości życia zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców podobszaru rewitalizacji rejonu ulic Zamenhofa – Opata Hackiego poprzez zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych. Cel został osiągnięty poprzez realizację działań ukierunkowanych na rozwój zdeinsytucjonalizowanych, zintegrowanych i spersonalizowanych usług wspierających rodzinę w prawidłowym pełnieniu jej funkcji (w tym działań profilaktycznych mających ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej i działań profilaktycznych w postaci pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w ramach placówek wsparcia dziennego). Osoby zaliczane do grup zagrożonych wykluczeniem wymagają kompleksowego wsparcia i stworzenia warunków sprzyjających integracji społecznej. Projekt zakładał poszerzenie ilościowe i jakościowe oraz modyfikację ofert placówek wsparcia dziennego, działających w podobszarze rewitalizacji. Działania realizowane były w środowisku lokalnym w formule nieinstytucjonalnej i obejmowały również animację środowiskową oraz wykorzystanie wolontariatu jako narzędzi aktywizacji i integracji społecznej.

Okres realizacji: 01.03.2019 – 31.12.2022

Więcej informacji o projekcie: http://lis.gdynia.pl/projekty/

  • ikonaOpublikowano: 11.04.2019 07:25
  • ikona

    Autor: Eunika Rejda (e.rejda@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 23.02.2024 14:50
  • ikonaZmodyfikował: Mikołaj Stasiaczek
ikona