Zakończone - w okresie trwałości

Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja

Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja

Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja

Projekt pn. Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja


Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 6. Integracja
Działanie: 6.2 Usługi społeczne
Poddziałanie: 6.2.1 Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Partner wiodący:
Partner w projekcie: Fundacja Inicjatyw Twórczych Fordewind

Koszt gdyńskiej części projektu: 429 975 zł
Dofinansowanie: 365 478 zł

Bezpośrednim celem projektu była poprawa jakości życia zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców podobszaru rewitalizacji poprzez zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych. Cel został osiągnięty poprzez realizację działań ukierunkowanych na rozwój zdeinsytucjonalizowanych, zintegrowanych i spersonalizowanych usług wspierających rodzinę w prawidłowym pełnieniu jej funkcji (w tym działań profilaktycznych mających ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej i działań profilaktycznych w postaci pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w ramach placówek wsparcia dziennego). Projekt zakładał poszerzenie oraz modyfikację oferty placówki wsparcia dziennego prowadzonej przez Partnera projektu – Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Vitava z ukierunkowaniem na dzieci i młodzież oraz rodziny wyłącznie z tego obszaru poprzez wprowadzenie dotychczas niedostępnej, wyspecyfikowanej oferty wsparcia psychologicznego. Działania realizowane były w środowisku lokalnym w formule nieinstytucjonalnej i obejmują również animację środowiskową oraz wykorzystanie wolontariatu jako narzędzi aktywizacji i integracji społecznej.

Okres realizacji: 01.01.2020 – 30.11.2023

Kontakt
Maciej Warszakowski
tel.
e-mail: m.warszakowski@lis.gdynia.pl

Więcej informacji o projekcie: http://lis.gdynia.pl/projekty/

  • ikonaOpublikowano: 11.04.2019 07:26
  • ikona

    Autor: Eunika Rejda (e.rejda@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 23.02.2024 14:51
  • ikonaZmodyfikował: Mikołaj Stasiaczek
ikona