Zakończone - w okresie trwałości

Dzienny Ośrodek Wsparcia - Teatr "Biuro Rzeczy Osobistych"Projekt pn. „Dzienny Ośrodek Wsparcia - Teatr "Biuro Rzeczy Osobistych"”


Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 6. Integracja
Działanie: 6.2. Usługi społeczne
Poddziałanie: 6.2.2. Rozwój usług społecznych
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Beneficjent: Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Gdyni
Partner w projekcie: Gmina Miasta Gdyni

Wartość całkowita projektu: 2 333 085,06 zł (wydatki w całości poniesione przez Beneficjenta - Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Gdyni)
Dofinansowanie: 1 983 122,30 zł

Wsparcia dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych powyżej 26 roku życia, potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu, którzy mają specyficzne i zróżnicowane potrzeby ze względu na wiek i niepełnosprawności oraz skorzystania ze wsparcia przez opiekunów faktycznych Uczestników Projektu. Działania te realizowane są przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Gdyni w ramach projektu „Dzienny Ośrodek Wsparcia - Teatr „Biuro Rzeczy Osobistych”” (nr: RPPM.06.02.02-22-0016/20).

W Projekcie mogą uczestniczyć osoby, które spełniają następujące warunki:
 • osoby w wieku powyżej 26 roku życia, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu nie pozwalającym funkcjonować samodzielnie lub mają potwierdzony wiek 60+, osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, chcą uczestniczyć w projekcie z inicjatywy własnej lub opiekuna prawnego, posiadają miejsce zamieszkania, pracy lub nauki na terenie gminy Gdynia, wyrażają zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych na potrzeby prowadzenia dokumentacji Projektu, lub
 • opiekunowie sprawujący opiekę nad osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie.
Pierwszeństwo w dostępie do usług opiekuńczych będą miały osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego.
 
W ramach Projektu planowane są takie rodzaje wsparcia jak:
 • dla Uczestników Projektu:
  • szczegółowa diagnoza potrzeb Uczestników Projektu
  • opracowanie indywidualnej ścieżki udziału w Projekcie (IŚR)
  • zajęcia grupowe (dobrane do grupy, takie jak np. zajęcia teatralne, warsztaty aktorskie, zajęcia filmowe, muzykoterapia, taniec itp.)
  • wyjścia na wydarzenia kulturalne (np. przedstawienia teatralne, seanse filmowe, wizyty w muzeach)
  • wyżywienie w czasie udziału w zajęciach w Projekcie
 • dla opiekunów Uczestników Projektu:
  • grupowe warsztaty psychologiczne w grupach wsparcia
  • indywidualne wsparcie psychologiczne
Udział we wszystkich działaniach projektu jest całkowicie bezpłatny.


Cel projektu:

W ramach projektu powstanie 30 miejsc opieki w nowopowstałym ośrodku wsparcia o nazwie Dzienny Ośrodek Wsparcia - Teatr Biuro Rzeczy Osobistych dla 60 niepełnosprawnych i niesamodzielnych osób dorosłych 26+, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, którzy mają specyficzne
i zróżnicowane potrzeby ze względu na wiek i niepełnosprawności, co uwzględnimy w indywidualnych ścieżkach reintegracji. Wsparcie otrzyma również 40 opiekunów faktycznych uczestników objętych opieką ośrodka


Planowane efekty po zakończeniu projektu:

W ramach projektu zaplanowano objęciem wsparciem 100 osób (w tym 62 Kobiety) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym oraz usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie.

Trwałość projektu:

W ramach projektu zostało utworzonych 30 nowych miejsc opieki, co jest z godne z celem szczegółowym "Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych". Miejsca te będą utrzymane przez cały okres trwałości od 01.11.2023 do 02.01.2027. Prognozowane rosnące zapotrzebowanie na tego typu usługi społeczne miejsca te będą zajęte również po zakończeniu okresu trwałości projektu, na co wskazują lokalne dane demograficzne i fakt, że będzie to jedyny w gminie ośrodek świadczący usługi opiekuńcze dedykowane dla młodych osób niepełnosprawnych. W rezultacie realizacja projektu poprawiła dostępność oraz jakość usług opiekuńczych w środowisku lokalnym (poprzez indywidualne podejście do podopiecznych), czego nie zapewnia opieka instytucjonalna. Ciągłość działań oparta będzie na dalszej współpracy z partnerem - gminą Gdynia oraz jednostkami jej podległymi oraz na finansowaniu
z publicznych funduszy przeznaczonych na rehabilitację społeczną i opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.


Okres realizacji: 01.09.2020 – 31.10.2023

Kontakt
Żaneta Kot-Skindel
tel. 586220748
e-mail: crowi@psonigdynia.pl

 • ikonaOpublikowano: 24.10.2023 11:37
 • ikona

  Autor: Mikołaj Stasiaczek (m.stasiaczek@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 21.11.2023 08:58
 • ikonaZmodyfikował: Mikołaj Stasiaczek
ikona