Zakończone - w okresie trwałości

System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I

Projekt pn. System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I


Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 5. Zatrudnienie
Działanie: 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
Poddziałanie: 5.2.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Lider w projekcie: Gmina Miasta Gdyni
Partner w projekcie: Fundacja Gospodarcza w Gdyni

Koszt gdyńskiej części projektu: 1 538 999 zł
Dofinansowanie: 1 308 149 zł

Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Gospodarczą w Gdyni jest odpowiedzią na potrzeby i problemy rynku pracy z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Jego celem jest zwiększenie efektywności podejmowanych działań za pomocą instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Działaniami Projektu objętych zostanie 110 osób pozostających bez pracy (w tym: 72 kobiety i 38 mężczyzn) ze wspomnianego Obszaru Metropolitalnego. Wsparcie realizowane będzie poprzez wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, w oparciu o pogłębiona analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu. Realizowane działania umożliwią zdobycie nowych umiejętności oraz podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych przez uczestników projektu. Zwiększeniu szans na zatrudnienie mają służyć również przedsięwzięcia w zakresie efektywnego pośrednictwa i poradnictwa zawodowego.

Okres realizacji: 03.04.2017 – 30.06.2019

Kontakt
Karolina Szymaszek
tel. 586682019
e-mail: karolina.szymaszek@gdynia.pl

Więcej informacji o projekcie: http://fungo.com.pl/projekty/projekty-zakonczone.html

  • ikonaOpublikowano: 10.04.2019 10:50
  • ikona

    Autor: Eunika Rejda (e.rejda@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 20.02.2020 11:30
  • ikonaZmodyfikował: Eunika Rejda
ikona