Zakończone - w okresie trwałości

Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami

znaki promocyjne : Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Unia Europejska
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Beneficjent:

Gmina Miasta Gdańska

Partnerzy:

Gmina Miasta Gdyni
Gmina Miasta Sopotu

Cele projektu:

Głównym celem projektu było wzmocnienie ochrony walorów przyrodniczo-krajobrazowych obszaru TPK, poprzez zmniejszenie presji wywieranej przez niekontrolowany ruch turystyczny. Aby to osiągnąć ruch turystyczny na obszarze TPK został ukierunkowany na przygotowane szlaki turystyczne. Dotarcie do nich jest ułatwione ze względu na przygotowanie poza szlakiem głównym także łączników do miejskich tras rowerowych Gdańska, Gdyni i Sopotu. Realizacja projektu wpłynie na bardziej efektywne i zrównoważone wykorzystanie potencjału turystycznego TPK. Ograniczone zostanie niekontrolowane korzystanie z zasobów przyrodniczych Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Wykonanie ogólnodostępnej infrastruktury pozwoli bowiem ukierunkować ruch turystyczny oraz uatrakcyjnić wypoczynek turystom. Dzięki sieci szlaków zapewniających dostęp do atrakcji przyrodniczo-krajobrazowych, dobrze połączonych między sobą i z dostępem do komunikacji publicznej (SKM, PKM), nastąpi uporządkowanie ruchu turystycznego i przez to zmniejszenie presji człowieka na terenie TPK.

Przedmiot projektu:

Projekt został zrealizowany na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdańska, Gminy Miasta Gdyni i Gminy Miasta Sopotu, zasadniczo w obszarach leśnych a także uzupełniająco w obszarach zurbanizowanych, głównie jako trasy pomocnicze, dojazdowe tzw. łączniki.
Przedmiotem inwestycji był remont istniejących nawierzchni ciągów rekreacyjnych oraz wykonanie oznakowania tych tras. Wykonano utwardzenie nawierzchni przez zastosowanie nawierzchni szutrowej lub bitumicznej, cząstkowy remont istniejących nawierzchni bitumicznych będących w złym stanie technicznym, wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu oraz wzmocnienie podbudowy części dróg leśnych w przebiegu szlaku w celu zapobieżenia zniszczeniu szlaku w wyniku poruszania się ciężkich pojazdów związanych z gospodarką leśną.

W ramach inwestycji wykonano:
 • remont istniejących nawierzchni bitumicznych, szutrowych, z płyt betonowych oraz płyt chodnikowych,
 • utwardzenie nawierzchni gruntowych na wybranych odcinkach szlaku przez zastosowanie nawierzchni szutrowej, bitumicznej i kostki kamiennej/betonowej,
 • modernizację ścieżek w istniejącym przebiegu,
 • budowę lub odtworzenie rowów odwadniających (tam gdzie zachodzi potrzeba),
 • poprawę dostępności istniejących dróg i szlaków dla ruchu rowerowego i pieszego,
 • skomunikowanie z drogami podrzędnymi,
 • wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu,
 • wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego, w tym również oznakowania turystycznego (oznakowania szlakowego) i tablic informacyjnych,
 • wykonanie barier ochronnych w miejscach niebezpiecznych,
 • wykonanie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, w tym również sygnalizacji świetlnej,
 • wykonanie elementów małej architektury na wybranych fragmentach szlaku (kosze, śmietniki, stojaki dla rowerów),
 • wykonanie prac towarzyszących takich jak zabezpieczenie i umocnienie skarpy, wykonanie fragmentu chodnika dla pieszych, wykonanie wjazdu do lasu, wykonanie zieleni itp.

Okres realizacji:

02.04.2018 - 31.12.2023

Wartość projektu:


Wartość ogółem: 12 093 871,13 zł (w tym część gdyńska - 3 470 690,00 zł)

Koszty kwalifikowlane: 11 006 574,18 zł (w tym część gdyńska - 2 577 751,72 zł)

Dofinansowanie ze środków UE (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego): 4 999 999,99 zł (w tym część gdyńska - 1 545 500,00 zł)

 • ikonaOpublikowano: 13.02.2018 12:33
 • ikona

  Autor: Agnieszka Sierotzki (a.sierotzki@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 04.06.2024 12:32
 • ikonaZmodyfikował: Katarzyna Wójcik
ikona