Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
Zakończone - w okresie trwałości

Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja


 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
 
Termin zakończenia realizacji projektu: 30 września 2023 r.
Całkowity koszt realizacji projektu: 16 023 108,45 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 15 531 275,68 zł Dofinansowanie: 9 735 352,67 zł
Poziom dofinansowania: 62,68 proc.
 
 
Przedmiot i cel projektu
Przedmiotem projektu pn. „Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja” jest kompleksowa rewitalizacja podobszaru obejmującego zachodnią część dzielnicy Witomino-Radiostacja o łącznej powierzchni wynoszącej około 37 ha oraz zamieszkiwanej przez około 5300 osób, będąca indywidualnie określoną w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji strategią kompleksowych, zintegrowanych i wzajemnie powiązanych działań zmierzających do ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego mieszkańców, zwiększenia poczucia odpowiedzialności i zaangażowania w życie lokalne, a także aktywizacji mieszkańców poprzez kształtowanie postaw obywatelskich.
 
W ramach projektu zaplanowano
- utworzenie Centrum Sąsiedzkiego wraz z biblioteką dedykowanego rozwojowi funkcji społecznych
- zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 35 pomiędzy ulicami Uczniowską i Nauczycielską
- utworzenie ciągu pieszo-jezdnego i osiedlowych przestrzeni publicznych
- przebudowa i/lub remonty wybranych elementów części wspólnych budynków mieszkalnych – wspólnot mieszkaniowych będących partnerami projektu. Zrealizowana zostanie również rozbudowa ulicy Nauczycielskiej.
 
Działania realizowane będą w bezpośrednim powiązaniu z działaniami społecznymi związanymi z partycypacją społeczną i zaangażowaniem mieszkańców w przygotowanie i realizację poszczególnych działań inwestycyjnych. W ramach projektu mieszkańcy będą mogli zgłosić swoje uwagi, postulaty i sugestie w specjalnie utworzonym punkcie konsultacyjnym, a do realizacji działań aktywizujących i włączających lokalną społeczność w działania rewitalizacyjne zaangażowane zostaną również organizacje pozarządowe.
 
Niniejszy projekt jest realizowany w bezpośrednim powiązaniu z projektem pn. Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

  • ikonaOpublikowano: 07.06.2017 10:08
  • ikona

    Autor: Aleksandra Dylejko (a.dylejko@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 20.03.2024 08:35
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona