Zakończone - w okresie trwałości

My Sami – edukacja dzieci niepełnosprawnych ku samodzielności
Projekt pn. „My Sami – edukacja dzieci niepełnosprawnych ku samodzielności”


Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 3. Edukacja
Działanie: 3.1. Edukacja przedszkolna
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Beneficjent: Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Gdyni
Partner w projekcie: Gmina Miasta Gdyni (Gdynia - Miasto na prawach powiatu)

Wartość całkowita projektu: 3 861 533,31 zł (wydatki w całości poniesione przez Beneficjenta - Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Gdyni)
Dofinansowanie: 3 282 303,31 zł

Założeniem projektu jest utworzenie w Gdyni drugiego terapeutycznego punktu przedszkolnego (TPP) wysoko wyspecjalizowanego na skalę regionu
i realizację działań projektowych w oparciu o wyniki przedmiotowej diagnozy w obliczu braku miejsc w prowadzonym przedszkolu JA SAM.

Celem TPP jest stworzenie warunków dla dzieci niepełnosprawnych, pozwalających na wyrównanie ich szans edukacyjnych. Opieka i wsparcie dodatkowe zlikwiduje barierę edukacyjną i przygotuje dzieci do wejścia w kolejne etapy nauczania. TPP będzie otwarty na przyjęcie najcięższych przypadków dzieci niepełnosprawnych - takich, z jakimi od 25 lat spotyka się Ośrodek Wczesnej Interwencji (OWI), w Gdyni czy przedszkole JA SAM prowadzone przez Wnioskodawcę. Misją TPP jest ochrona dzieci niepełnosprawnych przed wykluczeniem społecznym.

W projekcie zaplanowano 2 typy działań: utworzenie 25 nowych trwałych miejsc wychowania przedszkolnego oraz podniesienie jakości usług świadczonych
w OWP.

Potrzeba powstania TPP i nowych miejsc przedszkolnego oraz założone działania/wsparcie dodatkowe wynikają z diagnozy przeprowadzonej w XII.2020 zgodnie z wytycznymi dokumentacji konkursowej przez OWI (w zatwierdzonej formie pisemnej), braku miejsc w prowadzony ośrodku w Gdyni (Wzgórze Św.Maks). Powstanie TPP umożliwi również zaspokojenie potrzeb dzieci niepełnosprawnych mieszkających w północnej części Gdyni. Wsparciem objętych zostanie łącznie 25 dzieci. Wszystkie dzieci będą objęte dodatkowymi zajęciami zarówno podnoszącymi ich kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne, jak i zajęciami terapeutycznymi. Wsparcie w zakresie podnoszenia kompetencji otrzyma także 9 nauczycieli. Ponadto projekt jest skierowany do rodziców/opiekunów dzieci z TPP i oferuje im wsparcie warsztatowe i psychologiczne. TPP ma wsparcie Partnera formalnego: Gminy Miasta Gdyni, która udostępniła lokal, będzie wspomagać działania placówki w rekrutacji.

Działalność bieżąca przez pierwszych 12 miesięcy będzie finansowana wyłącznie z EFS.

Trwałość projektu:

W związku z zobowiązaniem do utrzymania trwałości projektu nr RPPM.03.01.00-22-0096/20 pn. „MY SAMI - edukacja dzieci niepełnosprawnych ku samodzielności”, usługi przedszkolne są i będą realizowane przez Beneficjenta tego projektu - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Gdyni, przez okres minimum 48 miesięcy od dnia zakończenia projektu, tj. od dnia 31.10.2023 r.
Beneficjent deklaruje dostępność 25 miejsc opieki w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym "My sami" dla dzieci z niepełnosprawnościami w okresie co najmniej od 01.10.2023 r. do 30.09.2027 r. Terapeutyczny Punkt Przedszkolny czynny jest jak dotąd, tj. od pon. do pt. w godz. 7:30 – 17:00. Beneficjent gwarantuje, że oferowane przez niego usługi opiekuńcze i edukacyjne będą dostosowane do specyficznych i zróżnicowanych potrzeb związanych
z niepełnosprawnością oraz wiekiem dzieci.

Okres realizacji: 30.06.2021 – 31.10.2023

Kontakt
Anna Skorowska
tel. 586220748
e-mail: szkolenia@psonigdynia.pl

  • ikonaOpublikowano: 24.10.2023 10:32
  • ikona

    Autor: Mikołaj Stasiaczek (m.stasiaczek@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 21.11.2023 09:11
  • ikonaZmodyfikował: Mikołaj Stasiaczek
ikona