Zakończone - w okresie trwałości

Rewaloryzacja i adaptacja do pełnienia funkcji kulturalnych zabytkowego Domu Marynarza Szwedzkiego w Gdyni i utworzenie w nim Konsulatu Kultury

Projekt pn. Rewaloryzacja i adaptacja do pełnienia funkcji kulturalnych zabytkowego Domu Marynarza Szwedzkiego w Gdyni i utworzenie w nim Konsulatu Kultury


Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 8. Konwersja
Działanie: 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Beneficjent: Gdyńskie Centrum Kultury

Koszt gdyńskiej części projektu: 10 836 848 zł
Dofinansowanie: 3 548 012 zł

Przedmiotem projektu była poprawa stanu infrastruktury Domu Marynarza Szwedzkiego poprzez podjęcie działań przystosowujących obiekt do pełnienia funkcji kulturalnych, w tym: prac adaptacyjnych, remontowych, konserwatorskich, renowacyjnych i wyposażeniowych, i utworzenie w nim Konsulatu Kultury. Podjęte działania przyczyniły się do poprawy funkcjonowania Gdyńskiego Centrum Kultury i rozwoju oferty kulturalnej instytucji, zwiększenia liczby osób uczestniczących w życiu kulturalnym Gdyni i wykorzystania potencjału kulturalnego zabytkowego Domu Marynarza Szwedzkiego. Cele te zostały osiągnięte poprzez utworzenie w budynku Domu Marynarza Szwedzkiego nowej siedziby Centrum będącej nowoczesną bazą o wysokim standardzie, niezbędną do prowadzenia działalności statutowej instytucji, pozwalającą na sukcesywne poszerzanie programu kulturalnego Miasta. Dzięki przyjętym nowoczesnym rozwiązaniom architektoniczno-budowlanym, obiekt Konsulatu Kultury stał się dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Okres realizacji: 1.07.2016 – 30.09.2018

Kontakt
Beata Neumann
tel. 586688436
e-mail: b.neumann@gdynia.pl

Więcej o projekcie: https://www.gck.gdynia.pl/rewaloryzacja-i-adaptacja-do-pelnienia-funkcji-kulturalnych-zabytkowego-domu-marynarza-szwedzkiego-w-gdyni-i-utworzenie-w-nim-konsulatu-kultury/

  • ikonaOpublikowano: 16.04.2019 09:32
  • ikona

    Autor: Eunika Rejda (e.rejda@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 15.05.2019 11:36
  • ikonaZmodyfikował: Eunika Rejda
ikona