Zakończone - w okresie trwałości

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni

Logotypy Fundusze Europejskie, Urząd Województwa Pomorskiego, Unii Europejskiej
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 10. Energia, Działanie 10.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT, Poddziałanie 10.1.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne.

Beneficjent projektu: Gmina Miasta Gdyni

Wartość projektu: 15 333 150,77 zł, w tym koszty kwalifikowalne: 15 074 639,22 zł
Kwota dofinansowania: 7 973 185,89 zł (52,89 % kosztów kwalifikowanych)

Cel projektu: poprawa efektywności energetycznej 14 wielorodzinnych budynków komunalnych mieszkalnych poprzez przeprowadzenie głębokiej modernizacji energetycznej.

Projekt realizowany był w latach 2017-2020 w budynkach zlokalizowanych w Gdyni przy ulicach:
Zielonej 32 A, Zielonej 32 B, Wójta Radtkego 44, Ujejskiego 23, Zamenhofa 9, Zamenhofa 13, Opata Hackiego 31 - w 2017 r., Dickmana 38, Chwarznieńskiej 6, Chwarznieńskiej 8 - w 2018 r., Kołłątaja 44, Kalksztajnów 3, Wileńskiej 93 - w 2019 r., Kalksztajnów 11 - w 2020 r.
Przedmiotem projektu było przeprowadzenie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych z zasobu Gminy Miasta Gdyni, w których znajduje się łącznie 585 lokali komunalnych/socjalnych.
Zakres prac inwestycyjnych, w zależności od budynku, obejmował m. in.: przyłączenie do sieci ciepłowniczej, wymianę stolarki okiennej i stolarki drzwiowej zewnętrznej, docieplenie ścian zewnętrznych, stropów piwnicznych i stropodachów, montaż lub modernizacja instalacji c.o. oraz c.w.u.

Efekty realizacji projektu:


Wskaźniki produktu:
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 14
Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii: 585

Wskaźniki rezultatu:
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 2 589,20 ton równoważnika CO2
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 4 421 709,82 kWh/rok
W wyniku kompleksowych działań termomodernizacyjnych oraz zmiany źródeł ciepła efektywność energetyczna budynków mieszkalnych została znacznie poprawiona. Spowodowało to istotne zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną do ogrzania obiektów oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Projekt przyczynił się do efektywniejszego wykorzystania zasobów naturalnych oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wpłynęło to pozytywnie na jakość powietrza na terenie obszaru metropolitalnego, dzięki czemu poprawił się komfort życia i zdrowie mieszkańców. Przeprowadzone działania polepszyły warunki mieszkaniowe bezpośrednich użytkowników modernizowanych obiektów, tj. osób mieszkających w 585 lokalach komunalnych/socjalnych objętych projektem. Ponadto, zmniejszenie zużycia energii cieplnej w budynkach komunalnych wpłynęło na obniżenie kosztów eksploatacyjnych zmodernizowanych obiektów.
 

Kontakt: 

Anna Gabatel – Wydział Projektów Rozwojowych
Urząd Miasta Gdyni
Telefon: 58 66 88 441
e-mail: a.gabatel@gdynia.pl

Inne artykuły:
https://www.gdynia.pl/ue/aktualnosci-16,7231/ponad-7-milionow-dotacji-unijnej-na-termomodernizacje-gminnych-budynkow-mieszkalnych,486145

  • ikonaOpublikowano: 05.04.2019 09:54
  • ikona

    Autor: Eunika Rejda (e.rejda@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 25.02.2022 09:15
  • ikonaZmodyfikował: Anna Gabatel
ikona

Zobacz także