Zakończone - w okresie trwałości

Laboratorium Edukacji Przyszłości

Projekt pn. Laboratorium Edukacji Przyszłości


Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki, edukacji
Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu edukacji
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Beneficjent: Gmina Miasta Gdyni
Partner w projekcie: Powiat Wejherowski, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Koszt gdyńskiej części projektu: 659 901 zł
Dofinansowanie: 659 901 zł

Głównym celem projektu pn. "Laboratorium Edukacji Przyszłości" było utworzenie i wdrożenie do systemu edukacji szkoły ćwiczeń ukierunkowanej na rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, w tym m. in. umiejętności matematyczno-przyrodniczych, ICT, posługiwania się językami obcymi, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się, pracy zespołowej. Grupa docelowa (90 osób):
-nauczyciele XVII LO w Gdyni
-nauczyciele, dyrektorzy i wicedyrektorzy ze szkół współpracujących (z województwa pomorskiego)
-studenci specjalności nauczycielskich
Działania podjęte w ramach projektu:
1. Diagnoza potrzeb szkół objętych wsparciem w ramach szkoły ćwiczeń (identyfikacja potrzeb rozwojowych szkół, w tym m. in. w zakresie doskonalenia zawodowego, określenie szczegółowych celów szkoły ćwiczeń oraz możliwości ich realizacji).
2. Szkolenia dla trenerów oraz kadry pedagogicznej szkoły ćwiczeń (działania skierowane do nauczycieli i kadry zarządzającej szkoły ćwiczeń: szkolenie z coachingu w edukacji, szkolenie z pracy metodą projektu, szkolenia z przywództwa edukacyjnego, szkolenie z tutoringu w edukacji, szkolenie z umiejętności i technik trenerskich, szkolenie z grywalizacji w edukacji, szkolenie dotyczące modelu STEAM w edukacji, szkolenie z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji).
3. Prowadzenie działań szkoły (działania skierowane do nauczycieli, dyrektorów i wicedyrektorów z 7 szkół współpracujących: 5 sieci współpracy i samokształcenia z zakresu matematyki, informatyki, obszaru nauk przyrodniczych, języków obcych, obszaru wychowawczego, warsztaty metodyczne z matematyki, informatyki, języków obcych, nauk przyrodniczych, lekcje pokazowe z matematyki, informatyki, języków obcych, nauk przyrodniczych, szkolenie z coachingu w edukacji, szkolenie z pracy metodą projektową, szkolenie z przywództwa edukacyjnego, szkolenie z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji, indywidualne konsultacje dla nauczycieli, opracowanie scenariuszy i omówień lekcji pokazowych, opracowanie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli, opiekunów praktyk i studentów, ewaluacja działań zrealizowanych w ramach szkoły ćwiczeń).
4. Zakup wyposażenia do pracowni przedmiotowych (20 komputerów, 5 laptopów, 5 projektorów multimedialnych, 30 tabletów, interaktywne pomoce dydaktyczne do nauki matematyki i nauk przyrodniczych, czujniki, mikroskopy, szalki do preparowania, zestawy eksperymentalne).


Okres realizacji: 01.12.2018 – 29.01.2021

Kontakt

tel. 585273510
e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl

Więcej informacji o projekcie: https://www.gdynia.pl/1349-1049-2019-01-04-2019-01-10,8074/mamy-szkole-cwiczen-532625,532625

  • ikonaOpublikowano: 10.04.2019 15:04
  • ikona

    Autor: Eunika Rejda (e.rejda@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 17.06.2021 13:54
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Kazimierska
ikona