Zakończone - w okresie trwałości

Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego przy ulicy Dickmana w Gdyni-Oksywie

Budynek komunalny przy ulicy Dickmana w Gdyni_logotypy

Projekt zrealizowany na podstawie Umowy Inwestycyjnej nr IJ19-03394 w sprawie udzielenia pożyczki ze środków Instrumentu Finansowego wdrażanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Zakres projektu:
Przedmiotem projektu była budowa czterokondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dickmana w Gdyni wraz z wykonaniem infrastruktury i zagospodarowaniem terenu. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstał obiekt o powierzchni 2 289 m² oraz kubaturze 9 155 m³, posiadający łącznie 30 mieszkań, rowerownię, wózkarnię, dwa pomieszczenia do rekreacji mieszkańców wyposażone w toaletę i kuchnię oraz pomieszczenia gospodarcze. Wokół budynku powstało 45 miejsc postojowych, w tym 9 miejsc dla osób niepełnosprawnych, ogród społeczny oraz zieleń. W obrębie inwestycji wykonano również elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci oraz wiatę śmietnikową.
Obiekt oraz jego otoczenie zaprojektowano zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego oraz obowiązującymi warunkami technicznymi, uwzględniając wymagania użytkowników o różnych potrzebach w zakresie mobilności i percepcji. Odpowiednio przystosowana winda, obustronne poręcze wzdłuż schodów, odpowiednio szerokie wejścia i korytarze, bezprogowe drzwi i okna balkonowe, wolny od przeszkód układ ścieżek, to rozwiązania, które zapewniają, że budynek jest w pełni dostępny dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

Cele projektu i planowane efekty:
Realizacja projektu w zamierzonym kształcie przyczynia się do zaspokojenia potrzeb będących konsekwencją złego stanu technicznego baraków komunalnych znajdujących się przy ulicy Dickmana w Gdyni-Oksywie i niedostatków w przestrzeni dedykowanej mieszkańcom. Inwestycja, której przedmiotem była budowa wielorodzinnego domu komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku dla mieszkańców, dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ma na celu ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i postępującej marginalizacji wynikającej z poczucia peryferyjności oraz zwiększenie poczucia wspólnotowości osób go zamieszkujących. Bezpośrednią korzyścią wynikającą z realizacji zaplanowanych zadań jest poprawa warunków zamieszkiwania w miejscu, w którym mieszkańcy doświadczają marginalizacji oraz komfort wpływający na poprawę warunków życia względem innych dzielnic Gdyni wynikający z wyrównania dysproporcji w przestrzeni publicznej. Efektem końcowym będzie zwiększona aktywność społeczna i gospodarcza oraz włączenie społeczne lokalnej ludności. Ostatecznie, w perspektywie najbliższych lat, możliwe będzie wyprowadzenie osiedla ze stanu kryzysowego, przywrócenie mu funkcji społeczno-gospodarczych oraz poprawa jakości przestrzeni publicznej. Zapewnienie mieszkań dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami stanowi najważniejszy bezpośredni rezultat projektu.

Wartość projektu:
7 998 642,48 zł

Wartość udzielonej pożyczki ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
6 315 307,25 zł

Okres realizacji:
maj 2019 - marzec 2021

  • ikonaOpublikowano: 20.03.2020 12:57
  • ikona

    Autor: Magdalena Gajewska (m.gajewska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 14.02.2024 13:03
  • ikonaZmodyfikował: Katarzyna Wójcik
ikona