Zakończone - w okresie trwałości

Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część III


Projekt pn. Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część III

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś priorytetowa: II Ochrona środowiska
Działanie: 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ projektów
Poddziałanie: 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich
Źródło finansowania: Fundusz Spójności

Beneficjent: Gmina Miasta Gdyni

Koszt całkowity gdyńskiej części projektu: 50 694 627 zł
Dofinansowanie: 35 169 534 zł

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu poprzez zwiększenie zabezpieczenia terenów zurbanizowanych Miasta Gdyni przed podtopieniami, zalaniami i nagłymi powodziami występującymi w okresach deszczy nawalnych lub długotrwałych.
 
W ramach projektu realizowanych jest siedem zadań inwestycyjnych, obejmujących:

Zadanie 1. Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych - etap I

W ramach zadania odtworzono koryto Potoku Wiczlińskiego po trasie historycznego przebiegu o długości około 3 km, wybudowano dwa suche zbiorniki przeciwpowodziowe: "Zielenisz" na Potoku Wiczlińskim oraz "Obwodnica" na połączeniu Potoku Wiczlińskiego z rzeką Kaczą wraz z regulacją tej rzeki w niezbędnym zakresie, przebudowano rów odwadniający oraz wybudowano towarzyszącą infrastrukturę techniczną. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia miała miejsce w okresie: IV kw. 2019 r. - I kw. 2021 r. Podmiotem realizującym była Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni.

Zadanie 2. Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych - etap II

W ramach zadania uregulowano Potok Wiczliński na długości około 390 m, wybudowano suchy zbiornik retencyjny "Wiczlino - Szkoła" na Potoku Wiczlińskim oraz wybudowano towarzyszącą infrastrukturę techniczną w niezbędnym zakresie. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia miała miejsce w okresie: II kw. 2020 r. - II kw. 2021 r. Podmiotem realizującym była Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni.

Zadanie 3. Przebudowa uszczelnionego boiska szkolnego przy ul. Nagietkowej w Gdyni

Zadanie obejmowało przebudowę boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 na dwa boiska z nawierzchnią przepuszczalną dla wód opadowych. Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zrealizowane w okresie: III kw. 2019 r. - IV kw. 2019 r. Podmiotem realizującym była jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni - Gdyńskie Centrum Sportu.
 
Zadanie 7. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Jowisza i Marsa w Gdyni
W ramach zadania wybudowano nową sieć kanalizacji deszczowej i przykanaliki w ciągu ulicy Marsa oraz ulicy Jowisza, odtworzono nawierzchnię jezdni, wykonano plac do zawracania na zakończeniu ulicy Marsa, a także usunięto kolidujące uzbrojenie podziemne i zagospodarowano zieleń. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia miała miejsce w II i III kw. 2020 r. Podmiotem realizującym była Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni.
 
Zadanie 8. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Atlasa i Artemidy w Gdyni
Zadanie realizowane w II poł. 2020 r. objęło budowę nowej sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Atlasa i Artemidy oraz w ciągu łącznika pomiędzy tymi ulicami, usunięcie kolidującego uzbrojenia podziemnego, przebudowę pasa drogowego w ulicy Atlasa, a także odtworzenie nawierzchni jezdni w ulicy Artemidy. Podmiotem realizującym była jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni - Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni.
 
Zadanie 9. Budowa odwodnienia ulicy Kasprowicza w Gdyni
W ramach zakończonego w grudniu 2021 r. zadania wybudowano nową kanalizację deszczową i włączono ją do istniejącej już sieci w dolnej części ul. Kasprowicza metodą przewiertu pod schodami terenowymi, znajdującymi się pomiędzy górną i dolną częścią ulicy. W ramach zadania wybudowano także placyk do zawracania na zakończeniu górnej części ulicy, mur oporowy z drenażem oraz przebudowano schody wraz z nowym elementem ich odwodnienia. Podmiotem realizującym była jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni - Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni.

Zadanie 10. Przebudowa uszczelnionych boisk przy ulicach Słowackiego i Halickiej w Gdyni
Realizowane zadanie obejmuje przebudowę dwóch boisk przy Szkole Podstawowej nr 51 oraz Szkole Podstawowej nr 13 na boiska na boisko wielofunkcyjne z przepuszczalną nawierzchnią poliuretanową oraz boisko do piłki nożnej z przepuszczalną nawierzchnią ze sztucznej trawy, które zostaną ułożone na systemowych podbudowach retencyjno-rozsączających. Podmiotem realizującym jest jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni - Gdyńskie Centrum Sportu.
 
Efekty projektu:
- 0,82 km nowo wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej,
- liczba wybudowanych urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi z wyłączeniem kanalizacji deszczowej – 33,
- liczba przebudowanych urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi – 1,
- pojemność obiektów małej retencji: 111 271 m³.

Okres realizacji: 24.09.2018 – 30.06.2022

Kontakt

Bogusław Gosz
tel.: 58 668 84 46
e-mail: b.gosz@gdynia.pl

  • ikonaOpublikowano: 24.05.2019 08:30
  • ikona

    Autor: Eunika Rejda (e.rejda@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 23.02.2024 14:43
  • ikonaZmodyfikował: Mikołaj Stasiaczek
ikona