Zakończone - w okresie trwałości

30+ na start (III)

logotypy unijne - 4 z EFS.jpeg

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

Projekt pn. 30+ na start III

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 5. Zatrudnienie
Działanie: 5.2 Aktywizacja zawodowa
Poddziałanie: 5.2.1 Aktywizacja zawodowa - mechanizm ZIT
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Partner wiodący: Gmina Miasta Gdyni
Partner w projekcie: Biuro Projektów Europejskich Wojciech Miłosz w Gdyni

Koszt całkowity gdyńskiej części projektu: 1 513 333 zł
Dofinansowanie: 1 437 666 zł

Projekt realizowany w partnerstwie z Biurem Projektów Europejskiech Wojciech Miłosz w Gdyni. Celem projektu było zwiększenie zatrudnienia osób pozostających bez pracy oraz poprawa sytuacji zawodowej osób pracujących z Obszaru Metropolitalnego G-G-S. Wsparcie realizowane było poprzez wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej. Działania były skierowane do osób powyżej 30 r.ż. Grupa docelowa: osoby poozstające bez pracy, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami) - 65 os., oraz osoby pracujące zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujacy w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu - 22 os. Formy wsparcia m.in.: indywidulane poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia, kursy, staże.

Okres realizacji: 01.03.2021 – 31.03.2023

Kontakt
Karolina Szymaszek
tel. 586682019
e-mail: karolina.szymaszek@gdynia.pl

  • ikonaOpublikowano: 13.01.2022 14:47
  • ikona

    Autor: Agnieszka Kazimierska (a.kazimierska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 23.02.2024 14:22
  • ikonaZmodyfikował: Mikołaj Stasiaczek
ikona