Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
Zakończone - w okresie trwałości

System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdyni


logotypyprojektowe


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Czas realizacji projektu:
01 grudnia 2016 - 30 września 2022

Liczba osób objętych wsparciem:
662

Uczestnicy projektu:
• osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj.: osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej spełniające co najmniej jedną z przesłanek art. 7 ww. ustawy
• osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
• osoby z niepełnosprawnością - w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
• osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
• osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań
• osoby korzystające z PO PŻ
• osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
• osoby z obszarów rewitalizowanych

Parter wiodący:
Laboratorium Innowacji Społecznych
aleja Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia

Partner 1:
Fundacja Gospodarcza
ul. Olimpijska 2
81-538 Gdynia

Partner 2:
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
ul. Dzielna 1
00-162 Warszawa
Siedziba w Gdyni: Centrum Integracja Gdynia ul. Traugutta 2A

Partner 3:
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie
ul. Przegalińska 135
Gdańsk 80-690
Centrum Integracji Społecznej
ul. Energetyków 13A
81-184 Gdynia

Opis wsparcia
Celem projektu jest zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym.
Laboratorium Innowacji Społecznych
Ścieżka animacji i włączenia społecznego (rekrutacja, wybór ścieżki reintegracji zawodowej; tworzenie sieci społecznej, rozwój i wzmacnianie partnerstwa; działania na rzecz wzmocnienia wolontariatu jako narzędzia aktywizacji zawodowej i formy przeciwdziałania ekskluzji społecznej; cykl warsztatów tematycznych dedykowanych uczestnikom projektu i ich otoczeniu
Fundacja Gospodarcza
Ścieżka zintensyfikowanego wsparcia społeczno-zawodowego (indywidualne doradztwo zawodowe; warsztaty aktywizacji zawodowej; asystowanie osobie aktywizowanej; indywidualne wsparcie psychologiczne; grupa wsparcia/warsztaty rozwoju osobistego; indywidualne wsparcie specjalistyczne np. prawnik, mediator, lekarz itp.; szkolenia komputerowe; konsultacje indywidualne w zakresie obsługi komputera; pośrednictwo pracy; szkolenia zawodowe; staże)
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
Ścieżka specjalistycznego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością (doradztwo socjalne; konsultacje niezależnego życia; poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe; doradztwo zawodowe, indywidualne i grupowe; pośrednictwo pracy; szkolenia zawodowe; staże zawodowe; wsparcie opiekunów OzN; wolontariat);
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
Centrum Integracji Społecznej w Gdyni (utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Gdyni; doradztwo indywidualne specjalistyczne: doradztwo zawodowe, psychologiczne i socjalne; zajęcia ingerujące-socjalizujące; edukacja ogólna; warsztat zawodowy wewnętrzny; warsztat zawodowy zewnętrzny, szkolenia zawodowe).

 

  • ikonaOpublikowano: 02.02.2017 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Dylejko (a.dylejko@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 20.03.2024 08:35
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona