Zakończone - w okresie trwałości

Optymalizacja i rozbudowa systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków PEWIK GDYNIA

Projekt pn. Optymalizacja i rozbudowa systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków PEWIK GDYNIA


Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś priorytetowa: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Działanie: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Źródło finansowania: Fundusz Spójności

Beneficjent: PEWIK Gdynia Sp. z o.o.

Koszt gdyńskiej części projektu: 10 029 450 zł
Dofinansowanie: 6 393 774 zł

Na obszarze Gdyni wybudowano przepompownię ścieków "Śródmieście" przy ul. Hryniewickiego wraz z niezbędnymi sieciami. Wykonano rehabilitację techniczną rurociągów ciśnieniowych tłocznych: z przepompowni ścieków "Hryniewickiego" oraz z przepompowni ścieków "Karwiny" o łącznej długości 1,5 km. Wybudowano kanalizację sanitarną o łącznej długości 2,0 km i sieć wodociągową o długości 1,0 km w ul. Rybaków, Zielonej i Ikara. Zrealizowano zadanie pn.: Wdrożenie systemu zdalnego monitoringu przepływów wody i ścieków o wartości netto 24,65 mln zł dotyczącego całego systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, dla którego podział kosztów na poszczególne gminy nie jest możliwy.

Okres realizacji: 02.09.2016 – 31.12.2021

Kontakt
Paweł Wojciechowski
tel. 586687238
e-mail: pawel.wojciechowski@pewik.gdynia.pl

Więcej informacji o projekcie: https://www.pewik.gdynia.pl/o-spolce/strategia-plany-inwestycje/projekty-unijne/poiis/pois-02-03-00-00-001816

  • ikonaOpublikowano: 11.04.2019 07:18
  • ikona

    Autor: Eunika Rejda (e.rejda@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 02.03.2022 11:31
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Kazimierska
ikona