Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
Zakończone - w okresie trwałości

Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Cele projektu:
Głównym celem realizacji projektu, którego przedmiotem była kompleksowa rewitalizacja osiedla zlokalizowanego w rejonie ulic Zamenhofa i Opata Hackiego, jest zmniejszenie dysproporcji w jakości życia mieszkańców osiedla w stosunku do mieszkańców innych części Gdyni i województwa, co doprowadzi ostatecznie do zwiększenia aktywności społecznej i gospodarczej oraz włączenia społecznego lokalnej ludności.

Zakres projektu:
W ramach przedsięwzięcia zrealizowano cztery wzajemnie powiązane ze sobą zadania:
 1. adaptację budynku przy ulicy Opata Hackiego 33 dla potrzeb utworzenia wielofunkcyjnego Centrum Sąsiedzkiego poprzez jego kompleksową przebudowę: adaptację pomieszczeń magazynowych i warsztatowych, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażenie, zagospodarowanie otoczenia;
 2. zagospodarowanie terenu osiedla poprzez reorganizację układu komunikacyjnego w celu ograniczenia ruchu samochodowego: przebudowę ulicy Zamenhofa, zapewnienie bezpośrednich dojazdów do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi, utworzenie ciągów komunikacji pieszej, w tym głównego prowadzącego pomiędzy budynkami. Wykonano też zagospodarowanie rekreacyjne: place zabaw, siłownię zewnętrzną, zagospodarowanie terenów zieleni oraz  wprowadzono elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe i wiaty śmietnikowe;
 3. rozbudowę układu dróg wynikającą ze zmiany organizacji ruchu na terenie osiedla: ul. Komierowskiego, ul. Opata Hackiego, fragmentu ul. Św. Mikołaja. Zadanie obejmowało m.in.: przebudowę jezdni, wykonanie miejsc postojowych dla mieszkańców, przebudowę chodników wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zagospodarowanie przyległego terenu i wprowadzenie elementów małej architektury takich jak: ławki, kosze na śmieci czy stojaki na rowery;
 4. przebudowę i remont wybranych elementów części wspólnych 3 budynków mieszkalnych stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych współrealizujących projekt zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.
W projekcie zrealizowano także zadanie poświęcone partycypacji społecznej i inicjatywom lokalnym (instrument elastyczności). Zadanie obejmowało m.in.: uruchomienie punktu konsultacyjnego, prowadzenie współpracy z mieszkańcami (zakup materiałów do realizacji działań aktywizujących i kształtujących postawy obywatelskie, publikacja wkładek poświęconych procesowi rewitalizacji, wykonanie i montaż tablic informujących o procesie rewitalizacji), a także zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym w zakresie partycypacji społecznej oraz rozwoju i wspierania inicjatyw oddolnych.

Planowane efekty:
Efekty realizacji projektu obejmują szereg korzyści, takich jak:
 • zwiększenie dostępu do szerokiej oferty usług opiekuńczych i wychowawczych, co umożliwi udział w nich większej liczbie osób obejmowanych świadczonymi lokalnie usługami społecznymi;
 • zapewnienie dostępu do wysokiej jakości przestrzeni publicznej, zwiększenie zaangażowania i współodpowiedzialności mieszkańców osiedla oraz poprawa spójności społeczności lokalnej poprzez zapewnienie dostępu do usług społeczno-kulturalnych;
 • zjednoczenie mieszkańców wokół wspólnych spraw, ograniczenie lokalnych konfliktów oraz wzbudzenie wzajemnego poszanowania dla odmiennych potrzeb, a także przywiązania mieszkańców do nowoutworzonej przestrzeni;
 • pobudzenie aktywności mieszkańców, która daje realną szansę na zmniejszenie liczby osób funkcjonujących od lat w systemie pomocy społecznej – bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych, stabilizację lub wzrost dochodów mieszkańców, rozwój gospodarczy czy wzrost atrakcyjności inwestycyjnej obszaru.
Ostatecznie, w perspektywie najbliższych lat, możliwe będzie wyprowadzenie osiedla ze stanu kryzysowego, przywrócenie mu funkcji społeczno-gospodarczych oraz poprawa jakości przestrzeni publicznej.

Wartość projektu:
24 786 919,59 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
14 816 177,43 zł

Okres realizacji:
marzec 2017 - grudzień 2019
 
Niniejszy projekt był realizowany w bezpośrednim powiązaniu z projektem pn.: "Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze Zamenhofa-Opata Hackiego" współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 • ikonaOpublikowano: 07.06.2017 10:12
 • ikona

  Autor: Aleksandra Dylejko (a.dylejko@lis.gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 16.02.2021 11:01
 • ikonaZmodyfikował: Magdalena Gajewska
ikona