Zakończone - w okresie trwałości

Pomorskie Dzieciom


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

Projekt pn. Pomorskie Dzieciom


Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 06. Integracja
Działanie: 02.02 - Rozwój usług społecznych
Poddziałanie: Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Beneficjent: 1. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1 w Gdyni przy ul Łabędziej 22, 81-577 Gdynia; 2. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 2 w Gdyni przy ul. Św. Faustyny 9, 81-577 Gdynia; 3. Placówka Opiekuńczo wychowawcza nr 3 w Gdyni, ul. Druskiennicka 38, 81-533 Gdynia; 4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, ul. Grabowo 2, 81-256 Gdynia; 5. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego nr 1 w Gdyni, ul. Rdestowa 58, 81-577 Gdynia; 6. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego nr 2 w Gdyni, ul. Kopernika 37A, 81-411 Gdynia; 7. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego nr 4 w Gdyni, ul. Artemidy 3, 81-601 Gdynia; 8. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego nr. 5 w Gdyni, ul. Starochwaszczyńska 52b, 81-411 Gdynia; 9. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego nr 6 w Gdyni, ul. Leszczynki 74, 81-200 Gdynia;

Lider w projekcie:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

Koszt całkowity gdyńskiej części projektu: 860 483 zł
Dofinansowanie: 812 679 zł

Realizatorem projektu jest Gmina Miasta Gdyni, reprezentowana przez dziewięciu grantobiorców: Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 1 w Gdyni, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 2 w Gdyni, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 3 w Gdyni, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu rodzinnego nr 1, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu rodzinnego nr 2, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu rodzinnego nr 4, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu rodzinnego nr 5, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu rodzinnego nr 6. Główny cel: zapewnienie wsparcia w walce z epidemią COVID-19 uczestnikom projektu, osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. dzieciom i młodzieży przebywającej w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej (w tym opuszczających pieczę zastępczą), jak również wsparcie kadry placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracujących bezpośrednio z rodzinami zastępczymi. Kluczowe działania Zapewnienie specjalistycznego wsparcia psychologicznego, psychoterapeutycznego i psychiatrycznego dla wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych w formule niestacjonarnej dla wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zapewnienie wsparcia wychowankom opuszczającym pieczę zastępczą w funkcjonowaniu na rynku pracy w dobie pandemii w formie bonów edukacyjnych na kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe. Zapewnienie dzieciom przebywającym w instytucjonalnej pieczy zastępczej korepetycji i wsparcia w nauce. Zapewnienie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego realizowanego w formule wyjazdowej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Zapewnienie rehabilitacji wychowankom z niepełnosprawnościami z placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w formie wyjazdów rehabilitacyjnych i zajęć indywidualnych. Doposażenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w środki ochrony i sprzęt niezbędny do walki z COVID-19, sprzęt niezbędny do nauki zdalnej i realizowania pozostałych aktywności edukacyjno-rozwojowych w formule nie gabinetowej, jak również w sprzęt wspomagający rozwój psychoruchowy wychowanków. Zapewnienie superwizji grupowej dla zespołów wychowawczych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego i interwencyjnego, jak również dla rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka i pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Zorganizowanie warsztatów edukacyjnych z wypalenia zawodowego dla rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka i pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Doposażenie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w sprzęt niezbędny do świadczenia pracy w formule zdalnej i nie gabinetowej. Refundacja kosztów związanych z czasowym zapewnieniem miejsc kwarantanny w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z powodu pandemii COVID-19. Wypłata trzymiesięcznych dodatków do wynagrodzeń dla osób sprawujących bezpośrednią opiekę i wychowanie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z tytułu zwiększonego zakresu zaangażowania zawodowego w wyniku pandemii COVID-19. Osiągnięte rezultaty Zniwelowanie negatywnych skutków pandemii COVID-19 zarówno w wymiarze indywidualnym (poprawy funkcjonowania psychofizycznego i społecznego wychowanków pieczy zastępczej), jak i instytucjonalnym (rozwijania usług społecznych i zwiększenia potencjału wsparcia specjalistycznego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych formach pieczy zastępczej). Poprawa dobrostanu psychofizycznego wychowanków pieczy zastępczej, w tym zwiększenie ich umiejętności w zakresie radzenia sobie z kryzysami psychicznymi. Zwiększenie dostępności do wsparcia psychiatrycznego. Wzrost indywidualnych kompetencji zawodowych wychowanków opuszczających pieczę zastępczą. Zmniejszenie deficytów edukacyjnych wychowanków pieczy zastępczej. Podniesienie umiejętności i celowości działań wspierających rozwój dzieci realizowanych przez osoby sprawujące bezpośrednią opiekę i wychowanie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zminimalizowanie deficytów w rozwoju fizycznym i psychoruchowym wychowanków pieczy zastępczej spowodowanych wstrzymaniem świadczeń rehabilitacyjnych w okresie obowiązujących obostrzeń pandemicznych. Zwiększenie efektywności i możliwości realizowania nauki i innych aktywności edukacyjno-rozwojowych w formule zdalnej przez wychowanków pieczy zastępczej. Zmniejszenie ryzyka zakażenia koronawirusem i poprawa bezpieczeństwa sanitarnego placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zmniejszenie ryzyka wypalenia zawodowego i wtórnej traumatyzacji wśród pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, zespołów wychowawczych i kadry POW. Wzrost indywidualnych kompetencji zawodowych specjalistów Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz zawodowych rodziców zastępczych i prowadzących Rodzinne Domy Dziecka. Zwiększenie efektywności i możliwości realizowania pracy w formule zdalnej i nie gabinetowej przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Zapewnienie ciągłości funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz niezbędnej opieki i wychowania w czasie trwania kwarantanny spowodowanej ogniskiem zakażenia koronawirusem. Zrekompensowanie zwiększonego nakładu pracy w czasie pandemii COVID-19 dla osób sprawujących opiekę i wychowanie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Projekt objęty jest wymogiem trwałości (szczegóły w informacjach dodatkowych). Uczestnicy Ogółem 267 uczestników, w tym 143 wychowanków instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej w Gdyni oraz 124 osoby sprawujących bezpośrednią opiekę i wychowanie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i pracujących bezpośrednio z rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka.

Okres realizacji: 01.01.2021 – 30.06.2023

Kontakt
Anna Sułkowska
tel. (58) 625 93 75
e-mail: a.sulkowska@mopsgdynia.pl

  • ikonaOpublikowano: 13.01.2022 12:49
  • ikona

    Autor: Agnieszka Kazimierska (a.kazimierska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 23.02.2024 14:30
  • ikonaZmodyfikował: Mikołaj Stasiaczek
ikona