Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
Zakończone - w okresie trwałości

Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część II


Projekt pn. Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część II

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś priorytetowa: II Ochrona środowiska
Działanie: 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ projektów
Poddziałanie: 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich
Źródło finansowania: Fundusz Spójności

Beneficjent: Gmina Miasta Gdyni

Koszt całkowity gdyńskiej części projektu: 51 842 382 zł
Dofinansowanie: 35 777 632 zł

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu poprzez zwiększenie zabezpieczenia terenów zurbanizowanych Miasta Gdyni przed podtopieniami, zalaniami i nagłymi powodziami występującymi w okresach deszczy nawalnych lub długotrwałych.
 
Projekt objął czternaście zadań inwestycyjnych, położonych w różnych dzielnicach miasta:

Zadanie 1 Przebudowa układu odwodnienia na terenie dzielnicy Witomino w Gdyni wraz z budową zbiornika retencyjnego

W ramach zadania nastąpiła przebudowa kanalizacji deszczowej obejmująca fragmenty ulic: Hodowlanej, Wielkokackiej, Stawnej, Słonecznej, Pańskiej, Pionierów i 2 Morskiego Pułku Strzelców. Jednym z kluczowych elementów inwestycji była budowa zbiornika retencyjnego przy ul. 2 Morskiego Pułku Strzelców, którego funkcją jest retencja oraz spowolnienie i ograniczenie dalszego odpływu wód do rzeki Kaczej. Realizacja przedmiotowego zadania miała miejsce w okresie: IV kw. 2019 r. - II kw. 2021 r. Podmiotem realizującym była Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni.

Zadanie 2 Zagospodarowanie wód opadowych na terenie zespołu obiektów oświatowych wraz z terenami sportowymi i dojazdowym układem drogowym w dzielnicy Chwarzno -Wiczlino w Gdyni

Zadanie objęło budowę systemu odwodnienia zapewniającego zagospodarowanie całości wód opadowych w miejscu powstania poprzez odprowadzenie wód z terenu zespołów obiektów oświatowo-sportowych do dwóch zespołów komór rozsączających oraz zastosowanie dachów zielonych i drenażu na terenie boiska szkolnego i bieżni, natomiast z układu drogowego wody skierowane zostaną kanałami deszczowymi do zbudowanych w ramach zadania rowów odwadniających oraz zbiornika retencyjno-infiltracyjnego. Realizacja przedmiotowego zadania zrealizowana została w okresie: I kw. 2018 r. - III kw. 2019 r. Podmiotem realizującym była Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni.

Zadanie 3 Budowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie osiedla Meksyk w Gdyni

Zadanie objęło budowę systemu odwodnienia osiedla Meksyk funkcjonującego w oparciu o nową sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Palmowej, Nowodworskiego, Brzoskwiniowej i obszarze projektowanej pętli autobusowej wraz z terenem przed wejściem do tunelu PKP oraz przebudowany fragment kolektora w ciągu ul. Hutniczej, muldę wzdłuż ul. Orzechowej oraz pasaże roślinne, obsadzone roślinnością hydrofitową. Realizacja tego zadania jest elementem rewitalizacji osiedla Meksyk w dzielnicy Chylonia. Zadanie zostało zrealizowane w okresie: II kw. 2021 r. - IV kw. 2022 r. Podmiotem realizującym jest jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni - Laboratorium Innowacji Społecznych.

Zadanie 4 Przebudowa terenów uszczelnionych przy ulicach Tatrzańskiej, Witomińskiej i Władysława IV w Gdyni

Inwestycja polegała na przebudowie terenów uszczelnionych, obejmującej przebudowę boisk szkolnych o nawierzchni asfaltowej na boiska na systemowej podbudowie ze skrzynek retencyjno-rozsączających, o nawierzchni przepuszczalnej dla wody: poliuretanowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 26 i X Liceum Ogólnokształcącego oraz ze sztucznej trawy na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 17, a także placu przy budynku X LO. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia miała miejsce w okresie: III kw. 2019 r. – IV kw. 2021 r. Podmiotem realizującym była jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni - Gdyńskie Centrum Sportu.

Zadanie 5 (8) Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mitry w Gdyni

Zadanie objęło uregulowanie systemu odprowadzenia wód deszczowych, poprzez budowę w układzie grawitacyjnym nowej sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Mitry oraz włączeniu jej do istniejącej sieci w ul. Merkurego. Wykonano także nawierzchnię jezdni z szarej kostki betonowej ograniczonej krawężnikami, by ułatwić spływ wody deszczowej do wybudowanych wpustów ulicznych. Zadanie zrealizowano w okresie I - III kw. 2021 r. Podmiotem realizującym była Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni.

Zadanie 6 (9) Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Oficerskiej w Gdyni

Zrealizowane w okresie II - IV kw. 2019 r. zadanie objęło przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w osi pasa jezdni na odcinku od skrzyżowania ul. Oficerskiej z ul. Wrocławską do granicy działki kolejowej wraz z budową samodzielnego osadnika. Podmiotem realizującym była jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni - Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni.

Zadanie 7 (10) Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Godebskiego w Gdyni

W ramach zadania przebudowano sieć kanalizacji deszczowej poprzez likwidację i utylizację dotychczasowej sieci wraz ze studniami i budowę nowej. Trasę nowej sieci kanalizacji deszczowej wyznaczono w początkowym odcinku na styku z ulicą Podchorążych, a następnie w jezdni ulicy Godebskiego do skrzyżowania z ulicą Czwartaków. Zebrane wody opadowe z rejonu ulicy Godebskiego po wstępnym oczyszczeniu w studzienkach wpustowych z koszami na nieczystości zostają wprowadzone do istniejącego kanału deszczowego w ul. Czwartaków. Zadanie zrealizowano w okresie II - IV kw. 2019 r. Podmiotem realizującym była jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni - Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni.

Zadanie 8 (11) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sterników oraz odcinkach ul. Szyprów i ul. Nawigatorów wraz z wylotem do rzeki Kaczej

W ramach zadania nastąpiło uregulowanie systemu odprowadzenia wód opadowych, poprzez budowę nowej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sterników, w skrzyżowaniu z ul. Nawigatorów oraz we fragmencie ul. Szyprów wraz z urządzeniami podczyszczającymi (osadnik wirowy i separator lamelowy) oraz umocnienie koryta cieku leżącego poniżej wylotu kanału deszczowego. Odbiornikiem wód deszczowych jest istniejąca wcześniej kanalizacja deszczowa oraz rzeka Kacza poprzez wylot kanalizacji deszczowej. Realizacja zadania miała miejsce w I - IV kw. 2021 r. Podmiotem realizującym była Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni.

Zadanie 9 (12) Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Metalowej i Rogali w Gdyni

Zadanie polegało na budowie nowej sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowie odcinka sieci znajdującego się w złym stanie technicznym. Nowa sieć kanalizacji deszczowej powstała w części ul. Metalowej oraz w ul. Rogali, jak również w drodze dojazdowej oraz fragmencie ciągu pieszo-jezdnego. Zadanie realizowano w okresie III kw. 2021 r. - II kw. 2022 r. Podmiotem realizującym była Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni.

Zadanie 10 (13) Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Uranowej w Gdyni

W ramach zadania przebudowano znajdującą się w złym stanie technicznym sieć kanalizacji deszczowej położonej wzdłuż ul. Uranowej od posesji nr 40 do skrzyżowania z ul. Rtęciową, gdzie podłączono ją do przebudowanej studni rewizyjnej. Zadanie realizowano w okresie III kw. 2021 r. - I kw. 2022 r. Podmiotem realizującym była Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni.

Zadanie 11 (14) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Arabskiej w Gdyni

Zadanie polegało na uregulowaniu systemu odprowadzania wód opadowych poprzez budowę nowej sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Arabskiej na odcinku od placu do zawracania poprzez ul. Apenińską oraz sięgacz od ul. Apenińskiej i włączenie jej do istniejącej studni deszczowej zlokalizowanej w obrębie skrzyżowania ul. Arabskiej z ul. Aragońską. Zadanie zrealizowane zostało w okresie IV kw. 2021 r. - II kw. 2023 r. Podmiotem realizującym jest Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni.

Zadanie 12 (15) Przebudowa terenów uszczelnionych przy ul. Hallera w Gdyni

Zadanie obejmuje przebudowę terenów sportowych wykonanych z asfaltobetonu i wykonanie ułożonych na podbudowie ze skrzynek retencyjno-rozsączających dwóch boisk o nawierzchni poliuretanowej i jednego boiska z nawierzchnią z trawy syntetycznej oraz placu apelowego. Realizacja zadania planowana jest w okresie III kw. 2022 r. - II kw. 2023 r. Podmiotem realizującym była jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni - Gdyńskie Centrum Sportu.

Zadanie 13 (16) Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kwiatkowskiego w Gdyni na odcinku od ul. płk. Dąbka do ul. Unruga wraz z budową zbiornika retencyjnego

W ramach realizacji zadania nastąpiła przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej, obejmująca rozbudowaną ul. Kwiatkowskiego na odcinku od ul płk. Dąbka do ul. Unruga. Ważnym elementem inwestycji jest zbudowany podziemny zbiornik retencyjny, którego funkcją jest spowolnienie odpływu wód. Przed zbiornikiem retencyjnym wybudowano komorę spadową oraz urządzenie podczyszczające (osadnik). Zadanie zrealizowano w okresie I kw. 2021 r. - III kw. 2022 r. Podmiotem realizującym była Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni.

Zadanie 14 (17) Budowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w rejonie ul. Spółdzielczej oraz ul. Bernadowskiej w Gdyni

W ramach zadania zbudowany został kompleksowy system zagospodarowania wód opadowych w obszarze zlewni potoku Swelina, objętej inwestycją, składający się z sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Bernadowskiej oraz kilku systemów małej retencji, mających na celu spowolnienie spływu wód opadowych w stronę potoku Swelina i zabezpieczenia jej koryta przed nadmiernym, niekontrolowanym napływem wód opadowych. Natomiast na terenie zlewni Potoku Kolibkowskiego w ramach inwestycji wybudowano bądź przebudowano sieć kanalizacji deszczowej w części ul. Spółdzielczej wraz z wybudowaniem rowu zatrzymującego część wód opadowych. Zadanie zrealizowano w okresie II kw. 2021 r. - II kw. 2022 r. Podmiotem realizującym była Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni.


Efekty projektu:

- 3,98 km nowo wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej,
- 4,67 km przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej,
- liczba wybudowanych urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi z wyłączeniem kanalizacji deszczowej – 45,
- liczba przebudowanych urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi – 1,
- pojemność obiektów małej retencji: 7 489 m³.


Okres realizacji: 26.03.2018 – 31.12.2023

Kontakt
Bogusław Gosz
tel. 586688446
e-mail: b.gosz@gdynia.pl

  • ikonaOpublikowano: 19.06.2019 14:48
  • ikona

    Autor: Bogusław Gosz (b.gosz@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 26.02.2024 14:29
  • ikonaZmodyfikował: Mikołaj Stasiaczek
ikona