Zakończone - w okresie trwałości

Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym – utworzenie trasy R-10 na obszarze GdyniProjekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności miejsc o szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych, dzięki wykreowaniu nowoczesnego, zintegrowanego produktu turystycznego opartego o międzynarodowe szlaki rowerowe o wysokim standardzie poprzez utworzenie i popularyzację rozwoju Hanzeatyckiej Trasy Rowerowej EuroVelo oznaczonej symbolem R-10 na terenie Gdyni. Budowa spójnej, bezpośredniej trasy zakłada połączenie się ścieżkami rowerowymi z gminami sąsiednimi, co pozwoli na długodystansowy, komfortowy przejazd rowerem oraz stworzenie kompleksowej oferty turystycznej i unikatowego produktu turystycznego zarówno dla mieszkańców Gdyni, regionu, jak i turystów. Projekt zmierza do zwiększenia atrakcyjności turystycznej terenów o szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych oraz do ochrony dziedzictwa przyrodniczego i terenów o szczególnych walorach środowiskowych.

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu jest utworzenie międzynarodowej trasy rowerowej R-10 na obszarze Gminy Miasta Gdyni, przebiegającej od granicy z Kosakowem do granicy z Sopotem, stanowiącej część międzynarodowej trasy rowerowej R-10.

W ramach projektu wybudowane zostaną drogi rowerowe na następujących odcinkach o łącznej długości około 3,00 km:
 • wzdłuż ul. Płk. Dąbka od ul. Derdowskiego do ul. Kwiatkowskiego,
 • wzdłuż ul. Kwiatkowskiego od ul. Płk. Dąbka do ul. Unruga,
 • wzdłuż Bulwaru Nadmorskiego i Al. Piłsudskiego,
 • wzdłuż Al. Zwycięstwa w obrębie skrzyżowania z ul. Stryjską,
 • wzdłuż Al. Zwycięstwa od ul. Kościelnej do ul. Orłowskiej,
 • wzdłuż ul. Orłowskiej od osiedla „Nowe Orłowo” do parkingu miejskiego.

Planuje się remont trzech odcinków istniejącej ścieżki rowerowej o łącznej długości około 0,61 km:
 • wzdłuż Bulwaru Nadmorskiego od Muzeum Marynarki Wojennej do Browaru Port Gdynia,
 • wzdłuż ul. Piłsudskiego od ul. Tetmajera do ul. Bema.

Ponadto planowane jest wyznaczenie pasów dla ruchu rowerowego w jezdniach o łącznej długości około 2,33 km:
 • w obrębie Skweru Kościuszki, ul. Borchardta, ul. Armii Krajowej, ul. Zawiszy Czarnego,
 • w Al. Piłsudskiego od Bulwaru Nadmorskiego w okolicy Skweru Arki Gdynia do ul. Tetmajera,
 • w ul. Świętojańskiej od ul. Skwer Plymouth do ul. Partyzantów,
 • wzdłuż ul. Jana z Kolna - poza projektem,
 • wzdłuż Pl. Kaszubskiego na odcinku od ul. Jana z Kolna do ul. Derdowskiego - poza projektem.

Istniejące odcinki dróg rowerowych w Gdyni, którymi przebiegać będzie trasa R-10 liczą około 9,25 km. Poza projektem Gmina zrealizuje również budowę, remont i wyznaczanie dodatkowych odcinków trasy. Łączna długość międzynarodowej trasy rowerowej R-10 w Gdyni wyniesie zatem około 19 km.
W ramach projektu planuje się także budowę czterech parkingów rowerowych wraz z elementami małej architektury, zlokalizowanych: przy ul. Janka Wiśniewskiego, na Węźle Ofiar Grudnia 70’, przy Bulwarze Nadmorskim oraz w Parku Kolibki.
Zakupione zostaną dwa urządzenia zliczające rowerzystów, a jeden istniejący licznik zostanie przeniesiony i umieszczony w pobliżu trasy. W ramach projektu przewiduje się także wykonanie oznakowania poszczególnych odcinków.

Efekty wdrożenia projektu:


W efekcie realizacji przedsięwzięcia wzrośnie liczba rowerzystów korzystających z trasy R-10. Całość wspieranych działań przyczyni się do poprawy jakości przestrzeni miejskiej, aktywizacji społecznej i otworzy nowe możliwości spędzania czasu wolnego. Trasa rowerowa prowadzona przez wartościowe przyrodniczo i kulturowo tereny stworzy możliwość rozwoju turystyki specjalistycznej, co wpłynie na wydłużenie sezonu turystycznego.

Okres realizacji:

IV kwartał 2017 roku – IV kwartał 2023 roku

Wartość projektu:

Wartość ogółem: 15 705 254,62 zł
Dofinansowanie ze środków UE (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego): 8 160 600 zł

 • ikonaOpublikowano: 12.12.2017 11:56
 • ikona

  Autor: Bożena _Kajdas (b.kajdas@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 09.02.2024 08:24
 • ikonaZmodyfikował: Katarzyna Wójcik
ikona