Zakończone - w okresie trwałości

Rozbudowa sieci ciepłowniczej z wysokosprawnej kogeneracji w Gdyni Południe, w obrębie dzielnic Orłowo i Mały Kack

Projekt pn. Rozbudowa sieci ciepłowniczej z wysokosprawnej kogeneracji w Gdyni Południe, w obrębie dzielnic Orłowo i Mały Kack


Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś priorytetowa: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Działanie: 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
Poddziałanie: 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji
Źródło finansowania: Fundusz Spójności

Beneficjent: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni

Koszt gdyńskiej części projektu: 4 837 260 zł
Dofinansowanie: 2 482 001 zł

Celem projektu było umożliwienie zasilenia obecnych i nowych obiektów (w tym głównie mieszkaniowych) w ciepło pochodzące ze źródeł wysokosprawnej kogeneracji. Zgodnie z zapisami MPZP, obszar położony wzdłuż planowanej trasy sieci ciepłowniczej przeznaczony został pod zabudowę mieszkaniową i usługową. Rozbudowa powyższych terenów spowodowała konieczność dostarczenia energii cieplnej do nowopowstających zabudowań. Przyłączenie szeregu nowych odbiorców oraz zasilenie obszarów rozwojowych umożliwiło wykorzystanie ciepła skogenerowanego do zasilania tej części miasta Gdyni, co pozwoliło również na uniknięcie potencjalnej niskiej emisji pyłów PM10. W ramach Projektu wybudowano sieć ciepłowniczą o długości ok. 1,268 km (w tym przyłącze 0,19 km) oraz wybudowano węzły cieplne (4 szt.) dla istniejących obiektów, które podłączono.


Okres realizacji: 23.10.2017 – 31.03.2022

Kontakt
Agnieszka Rodzeń
tel. 586273919
e-mail: a.rodzen@opecgdy.com.pl

Więcej informacji o projekcie: https://opecgdy.com.pl/o-firmie/projekty-unijne/program-operacyjny-infrastruktura-srodowisko-2014-2020/rozbudowa-sieci-cieplowniczej-wysokosprawnej-kogeneracji-gdyni-poludnie-obrebie-dzielnic-orlowo-maly-kack/

  • ikonaOpublikowano: 10.04.2019 10:17
  • ikona

    Autor: Eunika Rejda (e.rejda@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 02.03.2022 11:33
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Kazimierska
ikona