Zakończone - w okresie trwałości

Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup ekologicznego taboruProjekt pn.: „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup ekologicznego taboru” został zrealizowany z  dofinansowaniem przyznanym w ramach Działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach (Oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
Umowa o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-0008/16-00 pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarta została w dniu 30 czerwca 2017 roku.

Cel projektu:

Głównym celem realizacji projektu było zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców Gdyni i gmin ościennych. Cel ten został zrealizowany poprzez zakup nowoczesnych energooszczędnych trolejbusów i ekologicznych autobusów spełniających najbardziej rygorystyczną normę emisji spalin Euro 6D. Wprowadzenie nowo zakupionych pojazdów do obsługi linii komunikacyjnych w Gdyni i sąsiadujących gminach zwiększyło atrakcyjność czystego, bezpiecznego i efektywnego transportu publicznego.

Efekty realizacji projektu:
W ramach projektu zakupiono 85 pojazdów komunikacji miejskiej, w tym 30 trolejbusów (16 przegubowych i 14 standardowych) oraz 55 autobusów (32 przegubowych i 23 standardowych). Oprócz baterii trakcyjnych na wyposażeniu nowo zakupionych trolejbusów projekt obejmował również zakup 21 dodatkowych baterii akumulatorowych w celu doposażenia  posiadanych trolejbusów.
 
Zakup nowoczesnego taboru w miejsce wyeksploatowanych pojazdów przyczynił się do zminimalizowania emisji zanieczyszczeń powietrza przez pojazdy transportu zbiorowego w Gdyni oraz do zmniejszenia zanieczyszczenia hałasem środowiska miejskiego.
Wyposażenie trolejbusów w baterie litowe stworzyło nowe możliwości rozwoju połączeń trolejbusowych do osiedli nieobjętych siecią trolejbusową. Ponadto pomocnicze źródła energii wykorzystywane są do jazdy awaryjnej trolejbusów w wypadku niemożności zasilania ich z sieci górnej (zerwanie sieci, remont, wypadek drogowy, objazd, itp.).
 
Zrealizowana w wyniku projektu modernizacja taboru pozwoliła na sprawniejsze poruszanie się pojazdów komunikacji miejskiej w sieci drogowej Miasta oraz na zmniejszenie częstotliwości awarii, co przyczyniło się do oczekiwanego przez mieszkańców zwiększenia punktualności komunikacji miejskiej. Znaczące podniesienie komfortu podróży poprzez zakup nowego taboru stanowi dodatkową zachętę do wykorzystywania transportu publicznego w podróżach codziennych.

Okres realizacji projektu:
III kwartał 2017 roku – III kwartał 2019 roku

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu – 171 086 481,00 PLN
Wydatki kwalifikowane – 139 094 700,00 PLN
Dofinansowanie ze środków UE (Fundusz Spójności) – 118 230 495,00 PLN

  • ikonaOpublikowano: 13.07.2017 12:52
  • ikona

    Autor: Bożena _Kajdas (b.kajdas@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 29.01.2024 11:16
  • ikonaZmodyfikował: Katarzyna Wójcik
ikona