Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
Zakończone - w okresie trwałości

„Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup elektrycznych pojazdów”.

Logotypy UE

„Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup elektrycznych pojazdów”.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 11.Transport miejski (Oś priorytetowa XI REACT-EU ) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Umowa o dofinansowanie nr POIS.11.04.00-00-0007/22 pomiędzy Przedsiębiorstwem Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. a Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarta została w dniu 20 marca 2023 r.

BENEFICJENT
Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o.

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu jest wzmocnienie roli miejskiego transportu zbiorowego poprzez zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców Trójmiasta poprzez zakup nowoczesnego bezemisyjnego taboru trolejbusowego z dodatkowym napędem bateryjnym. Zwiększy to atrakcyjność czystego, bezpiecznego i efektywnego transportu publicznego. Inwestycja objęta Projektem poprawi warunki życia mieszkańców Gdyni oraz turystów przyjeżdżających do metropolii Trójmiejskiej.

Na cel główny Projektu składają się następujące cele:
 • Wzmocnienie roli publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gdyni, który znacząco został dotknięty konsekwencjami wprowadzonych ograniczeń w okresie pandemii COVID-19,
 • Zwiększenie dostępności komunikacyjnej wewnątrz regionu (wprowadzenie na linię mieszaną 181 taboru zeroemisyjnego),
 • Rozwój form transportu przyjaznych dla środowiska i mieszkańców,
 • Zwiększenie konkurencyjności transportu zbiorowego względem indywidualnego, w tym poprzez poprawę jakości taboru i usług,
 • Wspieranie proekologicznych rozwiązań w transporcie publicznym,
 • Zmniejszenie całościowego oddziaływania systemu transportowego na środowisko poprzez zmniejszenie niskiej emisji.

PRZEDMIOT PROJEKTU

Projekt obejmuje zakup 2 szt. trolejbusów przegubowych.
Dostawę trolejbusów zaplanowano na IV kwartał 2023 roku

OKRES REALIZACJI
IV kwartał 2022 roku – IV kwartał 2023 roku.

FINANSOWANIE PROJEKTU
Całkowita wartość projektu: 8 911 350,00 zł
Wydatki kwalifikowane: 7 200 000,00 zł
Dofinansowanie: 4 800 000,00 zł 

Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w PO IiŚ 2014-2020?
Instytucja Zarządzająca PO IiŚ wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.
Powyższe rozwiązanie przyczyni się do realizacji Programu i ułatwi zgłaszanie nadużyć, mogących mieć negatywny wpływ na jego przebieg. Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.

Kontakt
Dominika Kowalkowska
e-mail: d.kowalkowska@pktgdynia.pl

Więcej informacji o projekcie: http://pktgdynia.pl/index.php/cupt-xi-react-eu/

 • ikonaOpublikowano: 14.02.2024 11:49
 • ikona

  Autor: Mikołaj Stasiaczek (m.stasiaczek@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 14.02.2024 12:12
 • ikonaZmodyfikował: Mikołaj Stasiaczek
ikona