Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
Trwające

Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego przy ulicy Dickmana w Gdyni-Oksywie

Budynek komunalny przy ulicy Dickmana w Gdyni_logotypy

Projekt realizowany na podstawie Umowy Inwestycyjnej nr IJ19-03394 w sprawie udzielenia pożyczki ze środków Instrumentu Finansowego wdrażanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Zakres projektu:
Przedmiotem projektu jest budowa czterokondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dickmana w Gdyni wraz z wykonaniem infrastruktury i zagospodarowaniem terenu. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie obiekt o powierzchni około 2 289 m² oraz kubaturze około 9 155 m³, posiadający łącznie 30 mieszkań, rowerownię, wózkarnię, dwa pomieszczenia do rekreacji mieszkańców wyposażone w toaletę i kuchnię oraz pomieszczenia gospodarcze. Wokół budynku powstanie 45 miejsc postojowych, w tym 9 miejsc dla osób niepełnosprawnych, ogród społeczny oraz zieleń. W obrębie inwestycji przewidziano również elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci oraz wiatę śmietnikową.
Obiekt oraz jego otoczenie zaprojektowano zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego oraz obowiązującymi warunkami technicznymi, uwzględniając wymagania użytkowników o różnych potrzebach w zakresie mobilności i percepcji. Odpowiednio przystosowana winda, obustronne poręcze wzdłuż schodów, odpowiednio szerokie wejścia i korytarze, bezprogowe drzwi i okna balkonowe, wolny od przeszkód układ ścieżek, to rozwiązania, które zapewniają, że budynek jest w pełni dostępny dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

Cele projektu i planowane efekty:
Realizacja projektu w zamierzonym kształcie przyczyni się do zaspokojenia potrzeb będących konsekwencją złego stanu technicznego baraków komunalnych znajdujących się przy ulicy Dickmana w Gdyni-Oksywie i niedostatków w przestrzeni dedykowanej mieszkańcom. Inwestycja, której przedmiotem jest budowa wielorodzinnego domu komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku dla mieszkańców, dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ma na celu ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i postępującej marginalizacji wynikającej z poczucia peryferyjności oraz zwiększenie poczucia wspólnotowości osób go zamieszkujących. Bezpośrednią korzyścią wynikającą z realizacji zaplanowanych zadań będzie poprawa warunków zamieszkiwania w miejscu, w którym mieszkańcy doświadczają marginalizacji oraz komfort wpływający na poprawę warunków życia względem innych dzielnic Gdyni wynikający z wyrównania dysproporcji w przestrzeni publicznej. Efektem końcowym będzie zwiększona aktywność społeczna i gospodarcza oraz włączenie społeczne lokalnej ludności. Ostatecznie, w perspektywie najbliższych lat, możliwe będzie wyprowadzenie osiedla ze stanu kryzysowego, przywrócenie mu funkcji społeczno-gospodarczych oraz poprawa jakości przestrzeni publicznej. Zapewnienie mieszkań dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami stanowi najważniejszy bezpośredni rezultat projektu.

Wartość projektu:
7 994 059,81 zł

Wartość udzielonej pożyczki ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
6 315 307,25 zł

Okres realizacji:
maj 2019 - grudzień 2020