Trwające

Laboratorium Edukacji Przyszłości

Projekt pn. Laboratorium Edukacji Przyszłości


Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki, edukacji
Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu edukacji
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Beneficjent: Gmina Miasta Gdyni
Partner w projekcie: Powiat Wejherowski, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Koszt gdyńskiej części projektu: 659 901 zł
Dofinansowanie: 659 901 zł

Głównym celem projektu pn. "Laboratorium Edukacji Przyszłości" jest utworzenie i wdrożenie do systemu edukacji szkoły ćwiczeń ukierunkowanej na rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, w tym m. in. umiejętności matematyczno-przyrodniczych, ICT, posługiwania się językami obcymi, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się, pracy zespołowej. Grupa docelowa (90 osób): -nauczyciele XVII LO w Gdyni -nauczyciele, dyrektorzy i wicedyrektorzy ze szkół współpracujących (z województwa pomorskiego) -studenci specjalności nauczycielskich Działania zaplanowane w ramach projektu: 1. Diagnoza potrzeb szkół objętych wsparciem w ramach szkoły ćwiczeń (identyfikacja potrzeb rozwojowych szkół, w tym m. in. w zakresie doskonalenia zawodowego, określenie szczegółowych celów szkoły ćwiczeń oraz możliwości ich realizacji). 2. Szkolenia dla trenerów oraz kadry pedagogicznej szkoły ćwiczeń (działania skierowane do nauczycie

Okres realizacji: 01.12.2018 – 31.10.2020

Kontakt
Aneta Grygiel – Dorszewska
tel. 587617726
e-mail: a.grygiel-dorszewska@gdynia.pl

Więcej informacji o projekcie: https://www.gdynia.pl/1349-1049-2019-01-04-2019-01-10,8074/mamy-szkole-cwiczen-532625,532625